پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘کلاس’

عنوان مقاله: تعيين شايستگي مرتع براي چراي شتر با استفاده از GIS

تعيين شايستگي مرتع براي اهداف مختلف، در جهت مديريت اصولي و ضامن توسعه پايدار است. در اين تحقيق به منظور مطالعه شايستگي مرتع براي چراي شتر سه زير مدل شايستگي منابع آبي، حساسيت به فرسايش و زير مدل شايستگي توليد علوفه مورد بررسي قرار گرفتند که اجزاي مدل نهايي را تشکيل

عنوان مقاله: به کارگيري نرم افزارهاي GIS در ارتقاي ايمني جاده ها

سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به عنوان بهترين راه حل در زمينه تهيه و نگهداري و ارايه اطلاعات جغرافيايي شناخته شده است. با توجه به اينکه داده هاي مکاني از عناصر بنيادي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي مي باشند، به کارگيريGPS به عنوان ابزار تشخيضص موقعيت مکاني موارد در شناسايي و ارايه راه

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com