پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘نشر آکادمیک’

مکان‌یابی عرصه‌های مناسب توسعة آتی شهر یاسوج

Untitled-2_171
چکیده تحلیل سازگاری و تعیین تناسب و استعداد زمین برای توسعة کالبدی سکونتگاه‌های شهری از اقدامات اولیه در برنامه‌ریزی‌های فضایی و محیطی است. لذا، در این پژوهش سعی شده است تا با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مناسب‌ترین عرصه‌های مکان‌گزینی توسعة آتی شهر یاسوج بر اساس دانش داده‌ای شناسایی و تعیین شود.

سطوح برخورداری از خدمات بهداشت و درمان در شهرستان‌های استان خوزستان با بهره‌گیری از تکنیک فرایند سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP)

چکیده امروزه خدمات بهداشت و درمان به­عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه­یافتگی جوامع شناخته شده است. اگر خدمات حیاتی سلامت به­طور هماهنگ توزیع نشده باشند، مطلوبیت چندانی برای همۀ ساکنان ایجاد نمی­کنند و این امر ضعفی است که روند نیل به توسعۀ پایدار را با مشکل مواجه می­سازد. در استان خوزستان نیز مشاهده شده است که خدمات بهداشت و درمان تمایل به تمرکز در شهر اهواز را داشته­اند و برخی شهرستان­های این استان از داشتن حداقل خدمات سلامت محروم بوده­اند. به خاطر همین، این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل شاخص های خدمات سلامت در استان خوزستان انجام شده است. راهبرد پژوهش، کاربردی و شیوۀ انجام آن توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه­ای استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش ضریب پراکندگی (CV)، آزمون T و مدل فرایند سلسله­مراتبی فازی (Fuzzy AHP) بهره­گیری شد. این روش  ها وضعیت سلامت استان خوزستان را به­وسیلۀ 20 شاخص منتخب بررسی کردند. برای انجام بهتر محاسبات از نرم­افزارهای excel و spss استفاده شد. مدل فرایند سلسله­مراتبی یکی از مدل­های تصمیم­گیری چندشاخصه (MCDM) است که کارایی آن در شرایط عدم اطمینان تأیید شده است. محاسبات این مدل نشان داد که شهرستان اهواز با اخذ امتیاز 302/2، برخوردارترین شهرستان استان خوزستان است. در رتبه­های دوم و سوم، به ترتیب شهرستان­های آبادان (474/0) و دزفول (326/0) قرار دارند و سایر شهرستان­های استان خوزستان در وضعیت بسیار محروم جای دارند. محاسبات حداقل وزن استاندارد نشان داد که به جزء شهرستان اهواز، سایر شهرستان­های استان در ارائۀ خدمات سلامت به ساکنان خود عملکرد موفقی نداشته­اند. محاسبات ضریب پراکندگی نشان داد که توزیع خدمات در استان خوزستان تمایل زیادی به تمرکز داشته است. آزمون T  نیز نشان داد که چه در سطح شهرها و چه در سطح روستاها، توزیع هماهنگ خدمات سلامت وجود ندارد. از محاسبات چنین نتیجه­گیری شد که در استان خوزستان در رابطه با توزیع خدمات سلامت، ضعف ساختاری و عملکردی وجود دارد و نظام توزیع خدمات سلامت، تابع اصول توسعۀ پایدار نیست.

هیه نقشه کاربری اراضی شهر سبزوار با استفاده از روش‌های حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

download
چکیده از جمله عوامل مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، به ویژه در راستای نیل به توسعه‌ی پایدار در نواحی شهری و استفاده بهینه از سرزمین، اطلاع بهنگام از وضعیّت پوشش اراضی برای این مناطق است. داده‌های سنجش از دور به جهت ارائه‌ی اطلاعات به هنگام و رقومی، تنوع اشکال و امکان پردازش پتانسیل بالایی برای تهیه‌ی نقشه‌های به روز کاربری اراضی شهری دارند.در این تحقیق با استفاده از تصویر ماهواره‌ای Landsat/ETM+ و دو الگوریتم طبقه‌بندی نظارت شده شامل حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی، نقشه کاربری اراضی تهیه و با یکدیگر مقایسه گردید.

کتاب سنجش از دور خشکسالی

با افزایش سریع رشد جمعیت و نیاز بیشتر منابع آب و غذا، منابع طبیعی تامین کننده آن دستخوش کاهش و تغییرات روز افزون شده اند که این باعث ایجاد چالشهای زیادی برای ما انسان ها شده است. از آن جمله می توان به تغییرات آب و هوایی اشاره کرد که منشا اصلی آن انسان است. توانایی و قابلیت ما برای رویارویی با این چالش‌ها، تا حدودی زیادی به چگونگی درک سیستم کره زمین و کاربرد داده ها و اطلاعات به منظور اقدامات مقتضی بستگی دارد.

سنجش از دور خشکسالی (تئوری,اندازه گیری و کاربرد)

سکو و سیستم سنجنده سیستم جمع آوری داده, متشکل از سنجنده وسکو است.سنجنده ها وظیفه دریافت وثبت داده ها را بر عهده دارنددر حالیکه سکوها بعنوان حامل سننجنده ها شناخته می شوند سکوها می توانند زمینی وبر روی سطح ,هوایی یا فضایی باشند.یک سکوی سطحی می تواند یک نردبان, برج ,جرثقیل یا داربست باشد.سکوهای هوایی شامل هواپیما وبالن ها می شود.امروزه برای اهداف سنجش از دور, از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین(UAVها) استفاده می شود.سکوهای فضایی شامل ماهواره ها واتوبوس های فضایی هستند.در ادامه ی این بخش ,فقط به بررسی سیستم های سنجنده ماهواره ای(ثابت گرد و مدارقطبی)پرداخته خواهد شد.  

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com