پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘درون یابی’

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری نویسندگان: محمدرضا رضایی (عضو هیئت علمی دانشگاه یزد) سعید جوی زاده (دانشجوی دکتری اقلیم شناسی) الناز امینی (کارشناسی ارشد شهرسازی) منیژه براهیمی (کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ) مسلم شمشیری (کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) تلفن سفارش : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 پست الکترونیک: Sjavizadeh@yahoo.com وب سایت: www.gisland.org

درون یابی Interpolation

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
درون یابی Interpolation درون یابی روش اندازه گیری یا برداشت مکانی داده ها، پدیده های طبیعی را در محیط GIS شکل می دهند. زمانی که پدیده ها به صورت نقطه ای برداشت می شوند؛ روشهای خاصی برای شکل دادن یا لایه ساختن از آنها به کار می رود که درونیابی نام دارد. در واقع به روشهای تخمین و برآورد متغیر های مجهول توسط نقاط معلوم، درون یابی یا Interpolation گفته می شود. داده هایی که به عنوان ورودی در Interpolation مورد استفاده قرار می گیرند از نوع داده های نقطه ای می باشند. در این روش ها با استفاده از نقاط معلوم، یک سطح رستری ساخته می شود. درونیابی یک نوع تحلیل ریاضی و آماری است که در این جا شرح داده می شود.

درون یابی همسایگی طبیعی (Natural Neighbor Interpolation):

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
درون یابی همسایگی طبیعی (Natural Neighbor Interpolation): همسایگی طبیعی از روشهای وزنی در درون یابی است. روش وزن دهی نقاط اندازه گیری شده یا معلوم به این ترتیب است که نزدیکترین مجموعه نقاط معلوم نسبت به نقطه مجهول وزن دهی می شود و بر اساس حاصلضرب وزن در مقدار نقطه معلوم، درون یابی انجام می شود . این درون یابی به درون یابی سیبسون یا درون یابی مساحت ربایی (Sibson or “area-stealing”) نیز معروف است.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com