پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘جنبه‌های زیست محیطی’

چارچوب مفهومی BBC

مبانی آسیب پذیری خشکسالی
چارچوب مفهومی BBC عناصر متفاوت چارچوب های بحث شده ی قبلی را باهم ترکیب نموده است. بنابراین ارائه ی این چارچوب نیز چارچوب های تحلیل شده ی قبلی را منعکس خواهد نمود و بر بعضی از جنبه های کلیدی که هنوز هم مورد بحث اند تأکید خواهد کرد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com