• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ابزار IDW

kianpub-arcgis
روش درون یابی IDW بر این فرض استوار است که تاًثیر پدیده مورد نظر با افزایش مسافت کاهش می یابد به بیانی دیگر پدیده پیوسته در نقاط اندازه گیری نشده، بیشترین شباهت را به نزدیکترین نقاط برداشت شده دارد،

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com