• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

روش های سنجش آسیب پذیری در رهیافت ها

مبانی آسیب پذیری خشکسالی
روش های سنجش آسیب پذیری در رهیافت ها بدون تکرار بسیاری از چارچوب های آسیب پذیری و تعاریف موجود در آن ها، شکل 6-1 جهت گیری مطالعات متنوع آسیب پذیری ها در با یکدیگر مقایسه می نماید. رویکردها و روش های از بالا به پایین، برمبنای برخی از بنیان های نظری شکل گرفته اند،

آناتومی آسیب پذیری

مبانی آسیب پذیری خشکسالی
آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییرات اقلیمی نظیر خشکسالی، دیدگاهی دو گانه ای (پیامد و آسیب پذیری زمینه ای)دارد که این دو دیدگاه حاصل تکامل تحقیقات آسیب پذیری است. دیدگاه آسیب پذیری به عنوان پیامد طراحی شده است.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com