• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ArcSDE چیست؟

arcsdediag
ArcSDE نرم افزاری است که شما می توانید در محصول مختلف ESRI از قابلیت ها و امکانات آن استفاده نمایید از جمله این نرم افزار ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com