• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

وقایع مهم در شکل گیری GIS

وقایع مهم در شکل گیری GIS 1963- ایجاد GIS  در کشور کانادا راه انداز سیستم اطلاعات جغرافیایی کانادا  معروف به CGIS به وسیله روژه تامیلسون(Rojer Tamilson)و همکاران وی در اداره امور اراضی کانادا .این پروژه پیشگام تکنولوژی برتر و معرفی کننده اصلاح GIS بود.

سيستم هاي مختصات در GIS

earth-coordinate-system
سيستم هاي مختصات در GIS عمليات مربوط به سيستم هاي مختصات در GIS شامل تعريف يك سيستم مختصات، تبديل سيستم مختصات جغرافيايي به سيستم شبكه اي و تبديل سيستم هاي مختصات شبكه اي به يكديگر را شامل مي شود.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com