Untitled-2_171
مکان‌یابی عرصه‌های مناسب توسعة آتی شهر یاسوج

مکان‌یابی عرصه‌های مناسب توسعة آتی شهر یاسوج

نوشته شده در کلیات و تعاریف 29 بدون نظر

چکیده
تحلیل سازگاری و تعیین تناسب و استعداد زمین برای توسعة کالبدی سکونتگاه‌های شهری از اقدامات اولیه در برنامه‌ریزی‌های فضایی و محیطی است. لذا، در این پژوهش سعی شده است تا با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مناسب‌ترین عرصه‌های مکان‌گزینی توسعة آتی شهر یاسوج بر اساس دانش داده‌ای شناسایی و تعیین شود. دانشداده‌ای فرایند استفاده و به‌کارگیری مقدار عددی هر پارامتر در مکان‌یابی توسعة فیزیکی بدون استفاده و اعمال نظرات کارشناسی را شامل می‌شود. به‌منظور دستیابی به اهداف، نخست براساس دانش داده‌ای و با توجه به ویژگی‌های ژئومورفولوژی، اقلیمی، زمین‌شناسی، هیدرولوژی و انسانی منطقه، 15 پارامتر و 84 کلاس برای بررسی تأثیر فرم‌ها و فرایندهای طبیعی در مکان‌گزینی آتی شهر یاسوج شناسایی شد که هر پارامتر ارزش عددی ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. پس از محاسبة وزن‌‌ طبقات براساس مقادیر واقعی هر پارامتر و طراحی مدل‌های دانش داده‌ای، لایه‌های رستری پارامترها براساس وزن و مدل‌های مزبور در محیط نرم‌افزار ArcGIS با یکدیگر تلفیق، و نقشة پهنه‌بندی منطقة مطالعاتی به‌لحاظ مکان‌های مناسب برای توسعة آتی سکونتگاه یاسوج تهیه شد. نتایج نشان می‌دهد که پهنة بسیار مناسبی که 72/41% (72/8 کیلومترمربع) از مساحت سکونتگاه فعلی را به خود اختصاص داده، امکان افزایشی معادل 45/77 کیلومترمربع را دارد. همچنین، پهنة مناسبی به وسعت معادل 08/16% (36/3 کیلومترمربع) از مساحت سکونتگاه فعلی، با توجه به نقشة مکان‌گزینی آتی شهر یاسوج، تا 35/36 کیلومترمربع امکان توسعه دارد.
کلیدواژه‌ها
تناسب زمین؛ جغرافیایی؛ سیستم اطلاعات مکان‌یابی؛ فرم و فرایندهای طبیعی؛ یاسوج

 

نویسندگان
سیدحجت موسوی  1؛ عباسعلی ولی2؛ ابوالفضل رنجبر2؛ داریوش داستان3
1استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2دانشیار گروه علوم مهندسی بیابان، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
3دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد بیابان‌زدایی، گروه علوم مهندسی بیابان، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
چکیده

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com