1472103
کاربرد روش‌هاي زمين‌آمار و GIS در مکان‌يابي مناطق مستعد سيستم‌هاي آبياري در مناطق خشک و نيمه‌خشک (مطالعة موردي: دشت خالدآباد بادرود)

کاربرد روش‌هاي زمين‌آمار و GIS در مکان‌يابي مناطق مستعد سيستم‌هاي آبياري در مناطق خشک و نيمه‌خشک (مطالعة موردي: دشت خالدآباد بادرود)

نوشته شده در Uncategorized 40 بدون نظر

درسال‌ها‌ي اخير،اهميت آب زيرزميني به‌مثابه منبع مهم تأمين آب در مناطق خشک و نيمه‌خشک به‌دليل برداشت بي‌رويه ازآن دوچندان شده است. برداشت بي‌رويه سبب افت سطح ايستابي آب در بسياري از مناطق کشور شده است و باجايگزين‌کردن روش‌ها‌ي آبياري نوين به‌جاي روش آبياري سنتي مي‌توان از روند افت سفره و درنتيجه بيابان‌زايي جلوگيري كرد.

كيفيت آب آبياري ازمحدويت‌ها‌ي مهم توسعة‌آبياري تحت فشار در مناطق خشک و نيمه‌خشک به‌شمار مي‌آيد. هدف پژوهش حاضر شناسايي مناطق مستعد آبياري تحت فشار در دشت خالدآباد با استفاده از تکنيک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زمين‌آمار و GIS است. به‌منظور پهنه‌بندي کيفيت آب دشت از پارامترهاي کيفي 11 چاه پيزومتري موجود در دشت استفاده شد. براي پهنه‌بندي نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کيفي از بين روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زمين‌آماري  IDW و كريجينگ‌، روش كريجينگ به‌دليل داشتن RMSE و MAE کمتر، انتخاب شد. با روي‌هم‌انداختن لايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کيفيت آب براساس منطق بولين، مناطق ‌با كيفيتآب مناسب براي اجراي سيستم آبياري تحت فشارمشخص شدند. نتايج ‌نشان دادند که 9/21 درصد از منطقه براي آبياري باراني مناسب و 4/54 درصد از منطقه براي آبياري قطره‌اي مناسب است. پيزومترهاي استفاده‌ شده براي آبياري قطره‌اي درمحدودة وسيع‌تري قرارگرفتند.بنابراين دربخش وسيعي ازمنطقة مورد مطالعه، سيستم‌آبياري قطره‌اي درمقايسه با روش آبياري باراني قابليت اجرايي و راندمان آبياري بالاتري دارد.

 

سيدجواد ساداتي‌نژاد, محمدرضا شکاري

فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران، دوره 6، شماره 4

   

   

  آموزش دوره جامع GIS 

  موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

  همراه با فیلم و کتاب

  با متد آسان و کاربردی

  مدرس: دکتر سعید جوی زاده

  آدرس آموزشگاه شیراز:

  خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

  تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

     دیدگاهتان را بنویسید

  آدرس ما در گوگل

  آدرس دفتر مرکزی

  شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
  تلفن:07132320953-07132320721
  09382252774
  Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
  No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
  E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com