139404051153108765571964
پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی)

پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 15 بدون نظر

شهر کلات در امتداد رودخانه‌ای به همین نام در معرض سیلاب‌های نسبتاً شدیدی قرار دارد که از جمله این سیلاب‌ها می‌توان به سیلاب بزرگ سال 1380 اشاره کرد. با توجه به کوتاه بودن دوره آماری ایستگاه هیدرومتری کلات و غیر واقعی بودن حریم تعیین‌شده رودخانه توسط سازمان‌های مسئول، نگارندگان بر آن شدند تا با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب به برآورد دبی سیلاب‌های بزرگ رودخانه مورد نظر پرداخته و از این طریق مناطق تحت خطر سیلاب را مبتنی بر داده های واقعی و قابل اطمینان که به‌وسیله خود طبیعت ثبت گردیده تعیین نمایند. در این پژوهش ابتدا با مطالعه تفصیلی عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای بزرگ‌مقیاس روند توسعه بافتفیزیکی شهر کلات مشخص و همچنین سایت‌های احتمالی رسوبات آب راکد علامت‌گذاری گردید. سپس طی بازدیدهای میدانی نسبت به شناسایی دقیق سایت‌ها، به بررسی وجود سایر شواهد دیرینه‌تراز و انجام تحلیل‌های چینه‌شناسی پرداخته شد. در مرحله بعد جهت برآورد حداکثر سطح سیلاب با توجه به ارتفاع رسوبات آب‌راکدی و شواهد داغاب سیلاب، پس از نقشه‌برداری از مقاطع عرضی و طولی کانال رود در سایت‌های نمونه، حداکثر اوج سیلاب در منطقه مدل‌سازی شده که دبی اوج براساسرسوبات آب‌راکدی 25/554 و242/540 مترمکعب و براساس داغاب سیلاب 43/624 مترمکعب برآورد شده است. این نتایج با برآوردهای انجام‌شده به روش‌های مرسوم هیدرولوژی در رودخانه موردنظر اختلاف چشمگیری داشته که با توجه به این نتایج حریم رودخانه کلات نسبت به سیلاب‌های بزرگ مشخص و مناطق در معرض خطر سیلاب تعیین حدود گردید. همچنین با توجه به نتایج قابل اطمینان حاصل از روش پالئوسیلاب، می‌توان در مناطقی با شرایط یکسان با بهره‌گیری از روش و نتایج پالئوسیلاب نسبت به خطر سیلاب در مسیل‌ها و دشت‌های سیلابی و مناطق ساحل نشین رودخانه‌ها اقدام نمود.

سیدرضا حسین زاده ، محمد خانه باد، عذرا خسروی
دانشيار دانشگاه فردوسی مشهد

واژه‌های کلیدی:  سیلاب‌های شهری، پالئوسیلاب، پالئوژئومورفولوژی، شهرکلات، رسوبات آب راکد.دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com