636409258127487409
امکان‌سنجی وتعیین اولویت مسیرهای انتقال آب ازکارون به دشت ایذه به روش تاپسیس

امکان‌سنجی وتعیین اولویت مسیرهای انتقال آب ازکارون به دشت ایذه به روش تاپسیس

نوشته شده در کلیات و تعاریف 26 بدون نظر

محدودیت منابع آبی در برخی نقاط وعدم توازن ریزش‌های جوی ازنظر زمانی و مکانی ازیک‌طرف و افزایش مصرف آب از طرف دیگر سبب شده است که بسیاری از مناطق کشور با مشکل کم‌آبی مواجه باشند. از گذشته تابه‌حال همواره یکی از راه‌های تأمین آب ، انتقال آب از حوضه‌های پرآب‌تر به مناطقی است که با مشکل کم‌آبی مواجه هستند. حوضه کارون با بیش از 100زیر حوضه یکی از حوضه‌های تأمین آب مناطق خشک مجاور خود است . طبق تقسیمات کشوری3 زیر حوضه از کارون در شهرستان ایذه قرار دارد.اما بااین‌وجود دشت ایذه بافاصله کمتر از 30کیلومتر از رودخانه کارون با مشکل کم‌آبی درزمینه کشاورزی و مصارف شهری مواجه است. در این مقاله سعی شده تا با بررسی پتانسیل‌های کشاورزی وطبیعی شهرستان ایذه همچنین بررسی محدودیت‌هایآبی دشت ایذه ، شرایط انتقال آب از رودخانه کارون در بخش جاری در حوضه ده شیخ به حوضه ایذه بررسی و با استفاده از نرم افزارهای جغرافیایی ، نقشه های توپوگرافی ورقومی ، ارتفاعی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری وسپس به روش تاپسیس مسیرهای ممکن برای انتقال آب بر اساس شرایط توپوگرافی ،شیب منطقه ،ارتفاع و فاصله نقاط برداشت آب از دشت ایذه ،طول تونل‌های احتمالی در مسیر خط لوله و همچنین دسترسی به جاده اولویت‌گذاری شده و درنهایت مناسب‌ترین مسیر انتقال آب تعیین گردید که در بررسی های انجام شده درنهایت از چهار مسیر منتخب که موردبررسیقرار گرفت ، مسیر شماره 2 واقع در حوضه ده شیخ در شمال دشت ایذه که از موقعیت جغرافیایی”13 ’48 °49 طول جغرافیایی و”31 ’08 °32عرض جغرافیایی شروع و نهایتاً در نقطه طول جغرافیایی “21 ’47 °49 و عرض جغرافیایی “45 ’58 °31 به پایان می‌رسد ازنظر اولویت‌های تعریف‌شده در مدل تاپسیس برای این تحقیق ، مناسب‌ترین مسیر برای انتقال آب ازرود کارون به دشت ایذه است .

افسانه بارانی پور ، محمد حسین رامشت
کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

 

واژه‌های کلیدی: تاپسیس، انتقال آب، رودخانه کارون، دشت ایذه، اولویت گذاریدیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com