pipeline (1)
برآورد کمّی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از تحلیل‌های مکانی در محیط GIS

برآورد کمّی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از تحلیل‌های مکانی در محیط GIS

نوشته شده در کلیات و تعاریف 29 بدون نظر

انتقال گاز از محل تولید به موقعیت مصرف‌کنندگان نیازمند شبکة‌ توزیع گسترده‌ای است. رشد و توسعة‌ مناطق مسکونی و صنعتی سبب افزایش مصرف گاز و متراکم‌ترشدن شبکة خطوط لولة گاز ‌شده و خطرهای ناشی از خرابی خط لوله و نشت گاز رو به افزایش است.

به‌منظور جلوگیری از خسارت مخاطرات احتمالی و کاهش آنها، مطرح‌کردن چارچوبی برای برآورد ریسک ضروری است. روش کمّی یکی از دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین روش‌های ارزیابی ریسک خط لوله به‌شمار می‌رود. در این روش، ریسک با استفاده از دو کمیت احتمال خرابی خط لوله و احتمال مرگ‌ومیر ناشی از پیامدهای حوادث نشت گاز محاسبه می‌شود. هدف‌ اساسی‌ این تحقیق عرضة چارچوبی مناسب برای برآورد کمی ریسک خط لولة گاز است. در بیشتر مطالعات در زمینة ریسک خطوط انتقال گاز، محاسبات فقط برای یک خط لوله انجام شده است. نوآوری این تحقیق ارتقای برآورد کمّی ریسک در نقاط مجاور خط لوله، با به‌کارگیری تحلیل‌های مکانی در محیط GIS و بررسی آثار تجمعی چندین خط بر ریسک در یک نقطة معین است. نتایج نهایی در قالب نقشة‌ ریسک برای خط لوله و محیط اطراف آن تهیه شده است. بر طبق نقشة‌ تولیدشده، محدوده‌ای از منطقه ریسک بالاتر از 1E-05 دارد که ‌دلیل آن قرارگرفتن در راستای میانگین جهت وزش باد در منطقه و اثر تجمعی چندین قسمت از خط لوله است. با استفاده از نقشه‌های تولیدشده می‌توان در جهت به‌حداقل‌رساندن سطح ریسک و مدیریت ایمنی خطوط لولة موجود اقدام کرد و بدین‌ترتیب پیاده‌سازی روش کمّی برآورد ریسک در GIS، توانایی تشخیص و بصری‌سازی فواصل خطرناک، محدودة آسیب‌پذیری و مناطق پرخطر بر اثر پیامدهای گوناگون نشت گاز را فراهم آورد.

 

فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران، دوره 8، شماره 4
فریده رضایی نوده, محمد کریمی, موسی جباری قره‌باغ

 

 

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com