photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹

نوشته شده در کلیات و تعاریف 182 بدون نظر

. موقعیت گر،[1] که اطلاعات مربوط به موقعیت بر روی زمین را نشان می دهد.

  1. ویژگی[2] هر قلم داده یا اطلاعات مکانی
  2. نقش، رفتار و یا عاملیت[3]
  3. خصوصیات مکانی[4]

اقلام مکانی، معمولاً از طریق مجموعه ای از ویژگی ها و خصوصیات مکانی و غیر مکانی[5] توصیف می گردند. گاهی اوقات اقلام اطلاعاتی، دربرگیرنده شرایطی هستند که در تعریف آنها گنجانده نشده است. رفتار اقلام مکانی در زمان، دربرگیرنده ی ویژگی های دینامیک می باشد (مانند فرسایش پذیری خاک ها) که با خصوصیات پایای آنها متفاوت است. گاهی اوقات، خصوصیات یک قلم مکانی، دربرگیرنده ی عاملیت و چگونگی تابعیت آن ها در محیط می باشد.

نمایش فیزیکی اقلام مکانی

اقلام مکانی، در واقع، واحدهای مکانی پایه در سامانه های اطلاعات مکانی محسوب می شوند. نمایش فیزیکی اقلام مکانی را اصطلاحاً  اهداف یا موضوعیت های مکانی[6] می گویند. به دیگر سخن، هر گاه اقلام مکانی از نقطه نظر ابعاد مکانی مورد توجه قرار می گیرند سه نوع واحد هدف مکانی، صرف نظر از مقیاس مطالعاتی تحت عنوان نقطه[7]خط[8] و محدوده[9] وجود خواهند داشت (شکل 15-1) همان طور که در بالا بیان شد، در اینجا نیز مفاهیم محدوده و میدان،[10]یکسان در نظر گرفته شده اند.

واحدهای هدف فوق به عنوان عناصر نمایشی اصلی پدیده های مکانی بر روی نقشه ها به کار گرفته می شوند. یک نقطه، توسط موقعیت گسته ای تعریف می گردد که به منظور نشان دادن اهداف با مرزها و ابعاد بسیار کوچک بر روی نقشه به کار گرفته می شود. به دیگر سخن، نقطه موجودیتی مکانی بدون مساحت است.

یک خط، متشکل از مجموعه مختصات دارای ترتیب معین (نقاط) است که هنگامی که به یکدیگر متصل گردند موجودیتی خطی مانند را به نمایش می گذارند. گاهی اوقات از واژه های پاره خط، کمان یا آرک[11]نیز جهت توصیف موجودیت های خطی استفاده می گردد.

محدوده های مکانی، دربرگیرنده ی عرصه های همگن یا مرزهای بسته هستند از نقطه نظر شکل، محدوده های مکانی به صورت منظم (شبکه کرت یا بلوک ها) و یا نامنظم هستند اطلاعات ماهواره ای به صورت مجموعه ای از عناصر تصویری با ابعاد منظم و مشخص ارائه می گردند. در آمار این نوع داده های عرصه ای را داده های لاتیس مانند تصاویر ماهواره ای می نامند. چگونگی تجزیه و تحلیل و پردازش واحدهای سه گانه ی فوق در فصول بعدی توضیح داده می شود.

فرایند مفهوم سازی واقعیت و نمایش آن توسط سامانه های اطلاعات مکانی:

جنبه های مفهومی مدل سازی پدیده های مکانی در سامانه های اطلاعات مکانی

پدیده های مکانی، محصول مجموعه ای از فرایندها و برهم کنش های مختلف هستند. برخی از آن ها بسیار پیچیده می باشند و شناخت آنها مستلزم ساده سازی آنها توسط ابزارهای پردازشی یا مدل ها است. فرایند مفهوم سازی واقعیت پیرامونی دربرگیرنده ی مدل ها و چشم اندازهای مفهومی بشر از جهان واقعی است که در قالب دو مدل مفهومی کلی بیان می گردد از سوی دیگر چگونگی به نمایش درآوردن این واقعیت توسط ماشین های به وجود آمده توسط انسان ها در برگیرنده ی مجموعه ی مدل هایی است که همان طور که قبلا هم اشاره شد آنها را مدل های داده ها می نامند.

به طور کلی درک جهان واقعی و چگونگی مدل سازی پدیده های واقع در مکان یا فضای پیرامونی وابسته به نوع نگرش و درک از فضا است. به طور کلی دو مدل (نگرش و ذهنیت) مفهومی برای داده ها اطلاعات و پدیده های مکانی وجود دارند:

  1. مدل یا نگرش اقلامی[12]
  2. مدل یا نگرش میدانی[13]

یکی از مفاهیم اساسی در علوم مفهوم میدان است (میادین نیرو و انرژی) از نقطه نظر ریاضی، میدان را می توان به عنوان توابعی از مکان توصیف نمود. این توابع در حقیقت اقدام به تصویرسازی عناصر مختلف واقع در گستره های مکانی (و زمانی)مربوط به متغیرهای مورد نظر می کنند. چنان چه گستره ی مکانی یک میدان پیوسته باشد آن گاه میدان را پیوسته می گویند. در نگرش میدانی به واقعیت های پیرامونی، بسیاری از متغیرها و عناصر واقع در گستره ی مکانی، دارای پیوستگی در مقادیر اندازه گیری شده بر روی آنها هستند. به دیگر سخن بین مقادیر مشاهده شده از یک متغیر وابستگی وجود دارد و درجه ی این وابستگی تابعی از فاصله ی بین آنها است. بدین ترتیب، درک و شناخت چنین پدیده هایی که دارای وابستگی مکانی هستند، مستلزم به کارگیری مدل های مبتنی برهم بستگی مکانی است. جلد دوم مجموعه ی پدومتری، اختصاصاً به چگونگی مدل سازی آنها درچارچوب ژئواستاتیستیک پرداخته است.

یکی از مشخصه های اساسی در اندازه گیری و مدل سازی عناصر یک میدان اندازه و ساپورت[14]مشاهدات و نمونه های اخذ شده از میدان است (به جلد دوم مجموعه ی پدومتری مراجعه گردد) بسته به ساپورت عناصر یک میدان، در سامانه های اطلاعات مکانی، شش مدل میدانی می توان در نظر گرفت. این مدل ها در شکل (16-1) نشان داده شده اند.

در نگرش اقلامی به جهان واقعیت، پدیده های پیرامونی به عنوان موجودیتهای گسسته و اقلام منفرد نگریسته می شوند که ممکن است دارای ارتباط و برهم کنش با یکدیگر نیز باشند روابط منفرد نگریسته می شوند که ممکن است دارای ارتباط و برهم کنش با یکدیگر نیز باشند. روابط مکانی بین موجودیت های مختلف را می توان توسط مدل های ریاضی بیان کرد که اصطلاحاً توپولوژی[15] نامیده می شود. همان طور که در بخش های قبلی گفته شد یک موجودیت (اقلام) عبارت از یک پدیده واقعی است که نمی توان آن را به پدیده های مشابه تقسیط نمود. گاهی اوقات بین موجودیت ها و اقلام، تمایز قائل می شوند، به گونه ای که موجودیت ها را نمایش رقومی از بخش های مختلف اقلام در نظر  می گیرند.

در نگرش اقلامی مدار داده های مکانی به شکل نقاط گسسته خطوط و محدودیتهای محصور (پلی گون) وجود دارند نقاط، جهت نمایش پدیده های نقطه ای خطوط جهت پدیده های خطی (مانند درز و شکاف های موجود در خاک های ورتی سول[16] و رودخانه ها و شبکه های ارتباطی) و پلی گون ها، جهت نمایش و پردازش توزیع مکانی موجودیت های دارای محدوده و سطح (مانند قطعات اراضی و یا بلوک های ساختمانی) به کار گرفته می شوند.

همان گونه که ملاحظه می شود نقاط و گره ها[17] دو نوع اساسی موجودیت نقطه ای می باشند، نقاط مشتمل بر نقاط اقلامی (جهت تعیین موقعیت یک موجودیت نقطه ای)، نقاط علامت گذار[18] (به منظور تعیین و نشان دادن موجودیت های مکانی مختلف بر روی نقشه) و نقاط محدوده ای (که عبارت است از نقطه ای واقع در یک محدوده) جهت بیان برخی ویژگی های محدوده ی مورد نظر هستند. گره در برگیرنده ی مفهومی توپولوژیکی است که در فصول بعدی بیش تر توضیح داده می شوند. به همین ترتیب خطوط، متشکل از پاره خط ها[19]، زنجیره ها[20]، اتصالات[21] و حلقه ها[22] هستند. یک پاره خط عبارت از خط مستقیمی بین دو نقطه است. توالی پاره خط ها را در صورتی که فاقد گره باشد زنجیره می نامند. زنجیره، عبارت است از توالی جهت دار پاره خط های غیر متقاطع که دارای گره در ابتدا و انتها می باشد. اتصال عبارت از متصل شدن دو گروه به یکدیگر است. اتصالات می توانند جهت دار باشند.

موجودیت های محدوده ای عبارت از محدوده های پیوسته ی محصور شده ی دو بعدی هستند که ممکن است به اشکال منظم و یا نامنظم وجود داشته باشد. یک محدوده ی محصور شده نامنظم، شامل منطقه ی درونی[23]وپلیگون هااست. دو نوع محدوده منظم است (راست گوشه)، شامل پیکسل ها و سلول های شبکه ای وجوددارند یک پیکسل عبارت از یک عنصر تصویری دو بعدی است و به عنوان کوچکترین عنصر غیر قابل تقسیم یک تصویر محسوب میگردد از سوی دیگر یک سلول شبکه عبارت از یک موجودیت دو بعدی است که نمایانگر یک عنصر از شبکه ای منظم و یا تقریباً منظم از یک رویه است. بدیهی است که این اقلام مکانی دارای خصیصه ها و ویژگی های مختلفی از جمله موقعیت مکانی می باشند که توسط سیستم های مختلف مختصاتی بیان می گردند.

قلمرو تناسب هر کدام از مدل های مفهومی میدانی و اقلامی در توصیف و مدل سازی واقعیت، وابسته به شرایط و ویژگی های پدیده ی مورد نظر است به طور مثال در شرایط وجود محدودیت های به خوبی تعریف شده در جهان واقعی مدل های اقلامی مدار، گزینه ی مناسبی  جهت توصیف و مدل سازی آنها هستند. مع هذا بایستی همیشه در نظر داشت که حتی در شرایط استفاده از پیشرفته ترین و دقیق ترین فناوری های تعیین موقعیت مکانی یافتن نقاط خطوط و محدوده های خالص و با مرزهای مشخص همیشه امکان پذیر نمی باشد بنابراین بایستی همیشه انتظار مقداری تفاوت بین جهان واقعی و مدل تلخیصی از آن را نمی باشد. بنابراین بایستی همیشه انتظار مقداری تفاوت بین جهان واقعی و مدل تلخیصی از آن را داشت که عدم قطعیت نامیده می شود.

این مجلد

این کتاب در فصل 16 فصل به نگارش درآمده است. پس از ارائه گزارش و مفاهیم مرتبط با علم و فناوری اطلاعات مکانی در فصل اول ساختار و مولفه های اساسی یک سامانه ی اطلاعات مکانی به تفصیل در فصل دوم توضیح داده شده است. فصل سوم به چگونگی سازمان دهی داده ها و اطلاعات تحت عنوان مدل داده ها و ساختار اطلاعات می پردازد. ثبت زمینی داده ها و اطلاعات مکانی در قالب روابط بین نقشه و هندسه ی کره ی زمین درفصل چهارم توضیح داده شده است.

فصل پنجم به توضیح اهمیت مدل سازی های محیطی و مبانی ساخت مدل های محیطی اختصاصی داده شده است چگونگی پردازش داده های مکانی توسط توابع بنیادی سامانه های اطلاعات مکانی در فصل ششم ارائه گردیده است. مثال هایی از مدل سازی های مختلف توسط سامانه های اطلاعات مکانی و با استفاده از توابع و عمل گرهای بنیادی در فصل هفتم به نمایش درآمده است. در فصل هشتم، روش های پیشرفته ی پردازش داده های مکانی در سامانه های اطلاعات مکانی توضیح داده شده اند.

فصل نهم و دهم به مدل های رقومی ارتفاع و اهمیت و مبانی تجزیه و تحلیل عوارض زمین و کاربرد آن در مطالعات خاک و دیگر پدیده های محیطی اختصاصی داده شده اند. از سوی دیگر، مجموعه ی فصول یازدهم ، دوازدهم، سیزدهم و چهارم به جنبه های پردازش آماری موجودیت های مختلف مکانی تخصیص یافته اند و چگونگی پردازش آماری الگوهای پراکنش مکانی داده های مختلف در آن ها توضیح داده شده اند.

فصل پانزدهم بر عدم پذیرش فرض عاری از خطا بودن داده های مورد استفاده در سامانه های اطلاعات مکانی شکل گرفته است و لذا کیفیت داده های مکانی و چگونگی ارزیابی آنها و هم چنین ارزیابی خروجی های سامانه ی اطلاعات مکانی در این فصل توصیف و توضیح داده شده است. نهایتاً آخرین فصل کتاب (فصل شانزدهم) به مبانی و اصول تلفیق فناوری های مختلف با فناوری سامانه ی اطلاعات مکانی اختصاص داده شده است. در این فصل چگونگی امتزاج فناوری سامانه ی اطلاعات مکانی با فناوری های حامی فرایند تصمیم سازی و مدل های شبیه سازی محیطی توضیح داده شده است………………

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

www.gisland.org

http://ja vizadeh.blogfa.com/

با عضویت در مؤسسه‌ی ما و گذراندن دوره‌ی آموزشی فوق از شرکت در کارگاه رایگان دو روزه مقاله نویسی بهره مند گردید.

آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS

آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی

روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

ژئورف یا زمین مرجع کردن

طریقه رقومی کردن

کار با لایه های CAD

ایجاد DEM

ایجاد نقشه شیب

ایجاد نقشه جهت شیب

مدلسازی

مکان یابی

پهنه بندی

انواع روش های درون یابی (Interpolate )

آشنایی با روش های طبقه بندی (Recelassify)

ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

ایجاد توپولوژیبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com