photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹

نوشته شده در کلیات و تعاریف 214 بدون نظر

شکل (10-1) نه تنها تمایز بین داده ها و اطلاعات را نشان می دهد، بلکه مفهوم بر هم کنش های مکانی (در فصول بعدی بیش تر توضیح داده می شود) را نیز بیان می دارد. جدول مربوط در برگیرنده داده های مربوط به حجم حمل و نقل فواصل بین شهرها و جمعیت شهرهای مبدا و مقصد است. به منظور استخراج اطلاعات مورد نیاز اقدام به مدل سازی حجم ترافیک (Iil) بین شهرهای l,i به عنوان یک شیوه پردازش داده ها می گردد. این مدل برهم کنش مکانی می تواند به صورت زیر تعریف گردد:

Traffic volum (I,j)=Iil=(PiPi/dil)a

Pl,Pi عبارت از جمعیت شهرهای J,i هستند. dil عبارت از فاصله بین شهرهای l,i است. پارامتر مدل برهم کنش مکانی است. در این مدل 5/2=a در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب مقدار برهم کنش 0تعداد سفرهای بین شهری) بین جفت شهرهای مختلف (آخرین ستون جدول از سمت راست) را می توان محاسبه کرد. همانگونه که ملاحظه می گردد، تعداد سفرهای بین دو شهر، بر اساس مدل مزبور، به خوبی توصیف می گردند.

 

انواع (کاتگوری) داده های مکانی

آغاز هزاره ی سوم، همراه با شکوفایی و اوج توانایی بشر در کسب داده ها و اطلاعات از دنیای پیرامونی خود بوده است. حجم بسیار زیاد داده ها و اطلاعات به کارگیری ابزارها و شیوه های ماشینی در کسب، نگهداری و پردازش آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است. ابزارهای الکترونیکی بسیار پیشرفته ی رقومی[1] و غیر رقومی[2] مطالعات میدانی و جمع آوری داده های مختلف از موجودیت مختلف جغرافیایی را تسهیل بخشیده اند. در این میان ابزارهای مبتنی بر کامپیوترها نقش اساسی در ضبط و نگهداری، تجزیه و تحلیل و نمایش داده های مکانی ایفا می کنند.

هسته مرکزی سامانه های مبتنی بر کامپیوترها (سامانه های اطلاعات مکانی)، پایگاه داده ها[3] است. پایگاه داده ها را می توان انبار و مخزن فیزیکی از نگرش های مختلف به دنیای واقعی پیرامون بشر دانست که شناخت و آگاهی از یک موقعیت مکانی (در زمان مشخص و معین) را منعکس می کند. درچارچوب پایگاه داده ها نه تنها داده ها از اطلاعات متمایز می گردند بلکه عنصر سوم دیگری به نام آگاهی[4] را نیز می توان از آن ها منفک کرد. آگاهی بشری، جهت استخراج و استنباط از دنیای واقعی، ضروری است.

داده های واقع در پایگاه داده ها دربرگیرنده انواع و اشکال مختلف با منشا مفهومی متفاوت از جهان واقعی هستند. داده ها ممکن است به اشکال زیر وجود داشته باشند:

  1. واقعی[5] (مانند شرایط پستی و بلندی اراضی[6] و ساختمانها)
  2. جمع آوری شده[7] که توسط ابزارهای مختلف فیزیکی (مانند حسگرهای[8] الکترونیکی و یا فیلم) به دست می آیند.
  3. تفسیر شده[9] که با دخالت بشر حاصل می گردد.
  4. کدبندی شده[10] که به اشکال مختلف (مانند صفحات نقشه، نتایج رقومی و آماری) وجود دارند.

5-سازمان بندی شده،[11] در قالب های مختلف (مانند جداول مختلف)

یکی از معمول ترین شیوه های سازمان بندی های داده ها و اطلاعات، استفاده از نقشه ها است. در سامانه های اطلاعات مکانی نقشه ها تحت عناوین مختلف مانند لایه ها،[12] تصاویر[13] و یا پوشش [14] نامیده می شوند. مفهوم پایگاه داده های لایه بندی شده در شکل (12-1) نشان داده شده است. هر لایه، بیان گر شیوه ای موضوعیتی[15] جهت نمایش اطلاعات مختلف دنیای واقعی است. لایه های اطلاعاتی به طرق مختلف تولید می شوند و یا به دست می آیند که موضوع فصول بعدی این کتاب است.

یکی دیگر از شیوه های مرتب ساختن و سازمان بندی داده های مکانی استفاده از ماتری سهای ساختاری و برهم کنش است (شکل 13-1) ماتریس ساختاری را ماتریس داده های مکانی (شکل a-13)و ماتریس برهم کنش را ماتریس رفتاری داده های مکانی[16] می نامند. ردیف های ماتریس ساختاری واحدهای مشاهداتی و یا اقلام مکانی[17] را نشان می دهند.

اقلام مکانی به پدیده هایی اطلاق می گردند که تقسیط انها به واحدهای همانند سطوح قبلی امکان گذیر نمی باشد. یک خانه را نمی توان به خانه های کوچک تر تقسیم کرد. اگر چه آن را می توان به اتاق ها تقسیم کرد. هر قلم مکانی، دارای مجموعه ای از خصوصیات است که ویژگی[18] نامیده می شود. هر کدام از ستونهای ماتریس ساختاری به یک ویژگی خاص اختصاص داده شده است.

در ماتریس برهم کنش ردیف ها و ستونها نمایان گر اقلام مکانی هستند. بایستی توجه داشت که الزامی به مساوی بودن تعداد ردیف ها و ستونها نمی باشد. علاوه بر این xil رواط ین اقلام I و i را نشان می دهد. این روابط می توانند تحت عناوین مختلف (مانند فاصله[19]، زمان[20] و یا هزینه[21]) از i بهI و یا درجه ی اتصال[22] بین دو قلم مکانی به حساب می آیند. بنابراین هر سلول ماتریس را می توان با کمیتی عددی که بیان گر ارتباط بین اقلام i و I است بیان کرد.

سازمان بندی داده ها در شکل ماتریسی، کاربر را قادر می سازد که با استفاده از ابزارهای امار ریاضی اقدام به پردازش داده های مکانی کند. بایستی خاطر نشان ساخت که ماتریس های دو بعدی فوق را می توان با افزودن بعد سوم، که بیان گر زمان است بسط و تعمیم داد.

خصیصه های اساسی داده های مکانی در سامانه های اطلاعات مکانی

صرف نظر از منبع داده های مورد استفاده در سامانه های اطلاعات (اولیه یا ثانویه بودن داده ها) تمامی آن ها را می توان بر اساس چند بعدی بودن مقیاس سنجش و قدرت تفکیک از یکدیگر متمایز کرد. اگر داده ها را ابزار اساسی سامانه های اطلاعاتی محسوب نماییم آن گاه آگاهی از چنین ویژگی هایی ضروری خواهد بود. همان طور که در بالا نیز اشاره گردید در سامانه های اطلاعات مکانی، داده های مکانی عمدتاً در قالب لایه های (رویه ها و یا تصاویر) اطلاعاتی وجود دارند که دربرگیرنده سه بعد اساسی مکانی، زمانی و موضوعی هستند. این ابعاد را می توان به صورت مکعبی نشان داد که یکی از مولفه های سه گانه فوق، همیشه ثابت در نظر گرفته می شود. دیگری مجاز به تغییرات کنترل شده است و سومین مولفه مورد سنجش و اندازه گیری واقع می گردد. برخی مثال ها در شکل (14-1) نشان داده شده اند……………

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

www.gisland.org

http://ja vizadeh.blogfa.com/

با عضویت در مؤسسه‌ی ما و گذراندن دوره‌ی آموزشی فوق از شرکت در کارگاه رایگان دو روزه مقاله نویسی بهره مند گردید.

آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS

آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی

روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

ژئورف یا زمین مرجع کردن

طریقه رقومی کردن

کار با لایه های CAD

ایجاد DEM

ایجاد نقشه شیب

ایجاد نقشه جهت شیب

مدلسازی

مکان یابی

پهنه بندی

انواع روش های درون یابی (Interpolate )

آشنایی با روش های طبقه بندی (Recelassify)

ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

ایجاد توپولوژی

 برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com