photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹

نوشته شده در کلیات و تعاریف 222 بدون نظر

. تجزیه و تحلیل مکانی: که به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های مطالعات کمی پدیده های مکانی مورد توجه می باشد. برخی بر این باور هستند که پردازش های مکانی، عبارت از کاربرد قواعد و اصول علم اطلاعات در حل مسائل مختلف از جمله مشکلات زیست محیطی هستند. بنابراین، جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل مکانی در بخش های قبلی (مانند آمار مکانی و غیره) ارائه شده اند. لیکن، مسائلی مانند واحدهای مکانی قابل اصلاح، توصیف توپولوژی گستره های مکانی با اشکال نااقلیدسی و … نشان می دهند که بایستی به گونه ای تدبیرآمیز، اقدام به تفکیک تجزیه و تحلیل های مکانی به سرفصل ها و عناوین مختلفی نمود که بخشی از آنها در حیطه ی علم اطلاعات مکانی و بخشی دیگر در قلمروی کاربردهای علم اطلاعات مکانی قرار گیرند.

  1. اطلاعات مکانی، سازمان ها، موسسات جامعه:تا قبل ازدهه ی هشتاد میلادی، بسیاری از پیشرفت ها و نوآوری ها در سامانه ی اطلاعات مکانی، در متن کاربردهای مختلف و حل مشکلات متنوع صورت پذیرفته اند. دهه ی هشتاد آغاز دوران تجاری شدن سامانه های اطلاعات مکانی از یک سو و گشوده شدن پای آن ها در مراکز آموزشی و تحقیقاتی از سوی دیگر بود. در اواخر قرن بیستم، توجه ی بیشتری به اثرات فناوری با ملحوظ داشتن دیدگاه های پسامدرنیته[1] گردیده است. در این چارچوب تحقیقات فناوری در رابطه با جنبه های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطلاعات مکانی و اثرات آن در ایجاد قدرت های فراملی آغاز شده است.

در کنار جنبه های مختلف فوق، دو موضوع زمان و مقیاس[2]، از اهمیت بسیار زیادی در علم اطلاعات و فناوری های اطلاعات برخوردار هستند. زمان و تغییرات زمانی، یکی از جنبه های مهم بسیاری از کاربردهای سامانه های اطلاعات مکانی فاقد امکانات و ابزارهای محاسباتی مناسب جهت پردازش تغییرات زمانی پدیده های مکانی هستند. نبایستی فراموش کرد که دنیای واقعی که در پیرامون ما قرار گرفته است دارای سه مولفه ی اساسی مکان،[3] زمان،[4]و موضوعیت[5] است.

در قلمروی علم اطلاعات مکانی، مقیاس، در برگیرنده ی معنای چندگانه است. در کارتوگرافی، مقیاس بیانگر نسبت بین اندازه بر روی نقشه و اندازه در دنیای واقعی است. بدین ترتیب، نقشه های کوچک مقیاس، نمایش گر گستره های وسیع مکانی هستند. در علوم فییک (مانند هواشناسی) و یا ژئومرفولوژی، مقیاس، جهت تعیین و تاکید بر اندازه، گستره و یا مشخصه ی طولی فرایندهای فیزیکی به کار گرفته می شود. به طور مثال فرایندهای اتمسفری را می توان در مقیاس های میکرو، مزو، ماکرو و یا جهانی[6] مورد بررسی قرار داد. نهایتاً واژه ی مقیاس را می توان جهت توصیف قدرت تفکیک[7] در نمایش موجودیت های مکانی و به معنای کوچک ترین جزء قابل تعیین و یا قابل نمایش به کار بست. به تازگی جنبه های شهودی و ادراکی مقیاس، مورد توجه و بحث محافل مختلف علمی قرار گرفته است.

یکی از چالش های پیش رو، چگونگی گرد هم آوردن مولفه های مختلف علم اطلاعات مکانی و اتصال و ارتباط آن ها با فناوری های مختلف[8] است. در همین راستا، چالش بسیار مهمی فراوری متخصصان علوم خاک است که عبارت از تبیین جایگاه، ارتباط و اتصال خاک شناسی، به عنوان یکی از دیسیپلن های علمی به جنبه های مبنایی و کاربردی، در این قلمرو است به نظر می رسد که پدومتری می تواند به عنوان پل رابط در این زمینه ایفای نقش کند.

مدل مفهومی داده های مکانی

به جرات می توان ادعا کرد که قلب علم اطلاعات مکانی، داده های مکانی[9] است. درک بهتر داده های مکانی، نیازمند در اختیار داشتن یک مدل مفهومی یا زبانی[10] از آنها است. یک مدل مفهومی داده های مکانی، دربرگیرنده ی سه مولفه ی اساسی زیر است. (شکل 2-1):

الف) عنصر ترکیبی[11]

ب) عنصر معنایی[12]

ج) عنصر کیفیتی یا عدم قطعیت[13]

مولفه ی ترکیبی، بیان گر چگونگی تبیین و تعریف داده ها، کدبندی آن ها، ارتباط و اتصال نمایش های هندسی داده های مکانی با ویژگی های غیر مکانی آن ها و تعیین روابط مکانی و توپولوژیکی بین داده های مکانی است به دیگر سخن، مولفه ی ترکیبی تعیین کننده ی ساختار داده های مکانی[14] می باشد.

مولفه ی معنایی مدل مفهومی داده های مکانی، نشانگر ارتباط و اتصال بین موجودیت ها در قالب ساختارهای داده ها و پرونده ها[15] و آن چه در دنیای واقعی است می باشد. مولفه ی سوم داده های مکانی، عدم قطعیت است. از آن جایی که دو مولفه ی ترکیبی و معنایی، ساختارهایی از داده های مکانی را بیان و تبیین می کند که لاجرم توصیف ساده شده ای از دنیای واقعی هستند، لذا چنین تلخیص و ساده سازی واقعیت، همیشه با شک و تردید (خطا و عدم قطعیت) همراه خواهد بود که توسط سومین مولفه ی داده های مکانی توصیف می گردد.

به این مدل مفهومی می توان عنصر و مولفه ی چهارمی را نیز اضافه نمود و مثلث مدل مفهومی داده های مکانی را تبدیل به هرم کرد (شکحل 3-1) مولفه ی چهارم، عبارت از عنصر عملیاتی و داده های مکانی را تبدیل به هرم کرد (شکل 3-1) مولفه ی چهارم، عبارت از عنصر عملیاتی و کاربردی است. این مولفه بیان گر الگوریتم ها، قواعد و مبانی نرم افزاری جهت دریافت، ثبت و ضبط، پردازش و نمایش داده های مکانی است. بدیهی است که بسته های نرم افزاری سامانه های اطلاعات مکانی و یا مدل های شبیه سازی فرایندهای محیطی در قالب مولفه چهارم، بیان هستند.

بدین ترتیب عناصر کلیدی علم اطلاعات مکانی، شامل تتراهدرال هایی است که اضلاع شش گانه و وجوه چهارگانه ی آنها بیان گر روابط اصلی بین چهار مولفه ی مورد نظر هستند. این روابط تعریف کننده های مدل های مختلفی به شرح زیر می باشند (شکل 4-1)……….

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

www.gisland.org

http://ja vizadeh.blogfa.com/

با عضویت در مؤسسه‌ی ما و گذراندن دوره‌ی آموزشی فوق از شرکت در کارگاه رایگان دو روزه مقاله نویسی بهره مند گردید.

آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS

آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی

روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

ژئورف یا زمین مرجع کردن

طریقه رقومی کردن

کار با لایه های CAD

ایجاد DEM

ایجاد نقشه شیب

ایجاد نقشه جهت شیب

مدلسازی

مکان یابی

پهنه بندی

انواع روش های درون یابی (Interpolate )

آشنایی با روش های طبقه بندی (Recelassify)

ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

ایجاد توپولوژی

 برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com