کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

نوشته شده در کلیات و تعاریف 2250 بدون نظر

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

نویسندگان:

محمدرضا رضایی (عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)

سعید جوی زاده (دانشجوی دکتری اقلیم شناسی)

الناز امینی (کارشناسی ارشد شهرسازی)

منیژه براهیمی (کارشناسی ارشد اقلیم شناسی )

مسلم شمشیری (کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری)

تلفن سفارش : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1

پست الکترونیک:

Sjavizadeh@yahoo.com

وب سایت:

www.gisland.org

 

 

 

فصل اول.. 13

سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي.. 13

1-1 تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی: 14

1-2 ارکان و مؤلفه هاي اصلی GIS : 14

1-3 تاریخچه مختصرGIS : 16

1-4 سير تحول : GIS. 17

1-5 انواع مدل داده در GIS: 18

1-5-1 داده هاي هندسي.. 18

1-5-2 داده های گرافیکی: 22

1-5-3 داده هاي توصيفي: 23

6-1 دستگاه مختصات جغرافیایی: 24

1-6-1 عرض جغرافيايي: 25

1-6-2 طول جغرافيايي: 25

1-6-3 عرض و طول جغرافيايي چگونه با هم تعامل دارند؟. 26

1-7 تعریف سیستم تصویر: 26

1-7-1 سیستم های تصویر و نقشه ها: 27

1-7-2 سيستم تصوير جهاني مركاتور جانبي (UTM): 30

1-7-3 سیستم ژئودتیک جهانی  (WGS84) World Geodetic Syste: 32

1-7-4 سیستم مختصات لامبرت: 33

1-7-5 سیستم مختصات لامبرت هم شکل :(Lambert Conformal Conic) LCC.. 33

1-8 راههای شناسایی سیستم مختصات تصویر: 34

1-9 انواع فرمت های GIS: 37

1-9-1 فرمت های برداری: 37

1-9-2 انواع فرمت های رستری: 41

فصل دوم. 44

نقش و کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات شهري.. 44

2-1 نقش و کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات شهری: 45

2-1-1 نقش  GIS  در مدیریت شهری: 46

2-1-2 نقش GIS در برنامه ریزی شهری: 47

2-1-3  نقش  GIS  در برنامه ريزي منطقه اي: 48

2-1-4  نقش GIS در طراحی شهری: 48

2-1-5 نقش GIS  در  ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS): 48

2-1-6 نقش  GISدر مدیریت بحران شهری : 49

2-1-7 نقش GIS عدالت فضايي: 49

2-1-8 نقش GIS در مدلسازي شهري : 50

2-1-9 نقش GIS در مدلسازي فضايي: 50

2-2 کاربردهاي عمومي GIS در حوزه های مختلف شهری: 51

2-1-1 کاربرد GIS درحوزه مطالعات شهری: 51

2-2-2 کاربرد GIS در حوزه فنی و عمرانی: 55

2-2-3 کاربرد GIS در حوزه معماری و شهرسازی: 55

2-2-4 کاربردهاي GIS در حوزه ي فعاليت هاي شهري (محيط زيست): 56

2-2-5 کاربردهاي GIS در حوزه ي فعالیت های اجتماعی: 56

2-2-6 کاربردهاي GIS در حوزه ي خدمات شهري.. 57

فصل سوم. 65

مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS. 65

3-1  مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS: 66

3-1-1 مشخص کردن موضوع و  هدف : 66

3-1-2 بیان مسأله : 68

3-1-3 مشورت با کارشناس مورد نظر: 68

3-1-4 جمع آوری داده: 69

3-1-5 صحت سنجی داده ها و کنترل کیفی دادهها: 86

3-1-6 وارد کردن دادهها به محیط نرم افزار: 89

3-1-7 انتخاب ابزار مناسب: 89

3-1-8 روش کار: 90

3-1-9 پردازش : 90

3-1-10 مشخص شدن جواب: 90

3-1-11 کنترل زمینی: 91

3-1-12 تصمیم سازی: 91

3-1-13 تصمیم گیری: 91

فصل چهارم. 93

آشنایی  با محیط نرم افزار Arc MAP.. 93

4-1 معرفی نرم‌افزار :ArcMAP. 94

4-2 طریقه دسترسی به ArcMAP: 94

4-3 آشنایی با محیط ArcMAP. 95

4-4 طریقه اضافه کردن جدول مندرجات.. 95

4-5 آشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents) 96

4-6 طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMAP: 101

4-6-1 آشنایی با نوار ابزار استاندار: 102

4-6-2 آشنایی با نوار ابزار Tools: 103

4-7 انواع روش های ذخیره نمودن  یک پروژه در ArcMAP. 105

4-7-1   ذخیره نمودن یک پروژه. 105

4-7-2 ذخیره نمودن نقشه برای چاپ: 107

4-7-3 استفاده از روش Publisher برای ذخیره پروژه: 110

4-7-4 ذخیره پروژه به روش PDF: 122

فصل پنجم. 125

ژئورفرنس کردن.. 125

5-1 معنی و مفهوم ژئورفرنس: 126

5-2 انواع ژئورفرنس: 127

5-2-1 مختصات دار کردن فایل های وکتوری با ابزار Spatial Adjustment : 127

5-2-2 مختصات دار کردن فایل های رستری با ابزار  :Geo referencing.. 133

5-3 تغییر مختصات فایل های رستری (project raster): 141

5-4 تعریف سیستم تصویر برای لایه اطلاعاتی در نرم افزار ArcGIS : 143

5-5 استفاده ازگوکل ارث در زمین مرجع کردن: 147

فصل ششم. 152

جداول توصیفی.. 152

6-1ساختار جداول در GIS: 153

6-2 نمایش یک : Table. 153

6-3 ابزارهای موجود در جدول توصیفی(تصویر 6-5) 156

6-3-1 Table Option: 157

6-4 دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی: 161

6-5 چگونه دو جدول توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟. 169

6-6 ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید: 172

فصل هفتم. 176

Shapefile و Geodatabase.. 176

7-1 شیپ فایل چیست؟. 177

7-2 ایجاد یک Shapefile  : 177

7-3 Geodatabase چیست؟. 182

7-3-1 انواع ژئودیتابیس  :Geodatabase. 183

7-3-2 تفاوت ژئودیتابیس تک کاربره و چندکاربره: 184

7-4 ایجاد یک Geodatabase. 185

فصل هشتم. 199

رقومی کردن نقشه ها  (Digiting) یا ترسیم عوارض…. 199

8-1 تعریف رقومی  کردن: 200

8-2 مراحل رقومی سازی نقشه : 200

8-2-1 معرفی نوار ابزار Editor: 202

8-2-2معرفی پنجره Editor: 206

8-2-3 معرفی منوی Advanced editing: 212

8-3 الحاقیه Arc Scan.. 216

8-3-1 فعال نمودن الحاقیه Arc scan.. 216

8-3-2 وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده: 217

8-3-3 تنظیمات ArcScan.. 219

8-4 روش های وکتوری نمودن داده های رستری: 229

8-4-1 وکتوری نمودن لایه های رستری به روش نیمه اتوماتیک: 229

8-4-2 وکتوری نمودن لایه های رستری به روش اتوماتیک: 231

فصل نهم. 237

ایجاد و مدیریت گرافیک ها (Drawing) 237

9-1 دسترسی به نوار ابزار Draw: 238

9-2 آشنایی با نوار ابزار Draw: 239

فصل دهم. 248

استفاده از لایه های CAD  و DGN در GIS. 248

10-1 تبدیل فایلهای CAD به GIS: 249

10-1-1 نحوه تبدیل فایل CAD به shapefile: 249

10-1-2 نحوه تبدیل فایل CAD به :Geodatabase. 251

10-2 داده های سازمان نقشه برداری با فرمت DGN: 253

10-2-1روش های تبدیل DGN به GIS: 254

فصل یازدهم. 260

توپولوژی.. 260

11-1 تعریف توپولوژی: 261

11-2 مدل توپولوژی: 261

11-3 روابط توپولوژیک در GIS: 261

11-4 مزایای ایجاد روابط توپولوژیک: 266

11-5 قوانین توپولوژی : 267

11-5-1قوانین عوارض سطحی(Polygon Rules): 268

11-5-2قوانین عوارض خطی (Line Rules): 273

11-5-3 قوانین عوارض نقطه ای (Point Rules): 280

11-6 توپولوژی نقشه و توپولوژی  : GeoDataBase. 282

11-7 ایجاد توپولوژی: 282

فصل دوازدهم. 300

اتصال (Join) 300

12-1روشهای مختلف دسترسی به Join.. 301

12-2روش اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگری: 303

12-3 مدیریت Join: 305

12-4 حذف کردن یک جدول متصل شده: 305

12-5 اتصال بر مبنای ارتباط  فضایی (Spatial join یا Spatial location ): 306

فصل سیزدهم. 311

Geoprocessing.. 311

13-1 اصول اساسی در پردازش های مکانی: 312

13-1-1 Buffer: 312

13-1-2 Clip: 321

13-1-3 extract by mask  (برش زدن فایل های رستری): 322

13-1-4 Intersect: 325

13-1-5 Union : 327

13-1-6 Merge: 329

فصل چهاردهم. 333

استفاده از GPS در GIS. 333

14-1 جی.پی.اس (GPS) چیست؟. 334

14-2 مزایای سیستم GPS. 334

14-3 طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS. 334

14-4 ابزار Add XY Coordinates: 347

فصل پانزدهم. 350

کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری.. 350

15-1 کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری: 351

15-1-1 مطالعه و بررسی ساختارهای شهری: 351

15-1-2 مکانیابی برای تسهیلات و خدمات شهری: 353

15-1-3 مطالعات بلایای طبیعی و مدیریت بحران: 353

15-1-4 تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای جهت استفاده در طرحهای توسعه شهری: 354

15-1-5 به هنگام سازی نقشه های شهری: 356

15-1-6 برآورد میزان تخریب باغات: 356

15-1-7 روش استفاده از گوگل ارث برای مشاهده تغییرات  پدیده های سطح زمین: 356

15-2 روش دانلود تصاویر ماهواره ای به صورت زمین مرجع: 357

15-2-1 استفاده از نرم افزار sas planet: 358

15-4 تبدیل لایه های GIS به فرمت Google earth : 365

15-4-1 ابزار Layer To KML : 365

15-4-2 ابزار Map To  KML: 367

15-5 تبدیل لایه های Google earth به فرمت GIS: 368

فصل شانزدهم. 371

نماد (Symbol) 371

16-1 نماد سازی: 372

16-2 انواع نقشه های موضوعی بر اساس تکنیک نماد گذاری.. 373

16-3 تغییر رنگ عوارض: 376

16-4 تغییر رنگ و شکل عوارض: 376

16-5 طبقه بندی عوارض لایه ها: 381

16-5-1 Features: 381

16-5-2 Categories: 383

16-5-3 Quantities: 386

16-5-4 Charts: 391

16-5-5:Multiple Attribute. 394

فصل هفدهم. 396

برچسب گذاری (lable) 396

17-1 انواع روش های برچسب گذاری: 397

17-1-1 روش اول با استفاده از سربرگ Label: 397

17-1-2 روش دوم با استفاده از نوار ابزار :Draw.. 409

17-2 تبدیل برچسبها به Annotation: 411

فصل هجدهم. 415

گراف.. 415

18-1 انواع نمودار ها: 416

18-2 روش ترسیم نمودار در نرم افزار ArcMAP: 417

18-2-1 تنظیمات پنجره Gragh: 418

فصل نوزدهم. 423

Bookmark& Hyperlink.. 423

19-1 اتصال عکس، فیلم و سایر مدارک به عارضه (Hyperlink): 424

19-1-1 روش ایجاد Hyperlink در ArcMAP. 424

19-1-2 مدیریت Hyperlinks: 428

19-2 Bookmark: 430

19-2-1 روش ایجاد  :Bookmark. 430

19-2-2 مدیریت  Bookmark: 433

فصل بیستم. 436

مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، Raster و  Terrain.. 436

20-1 مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، Raster و Terrain: 437

20-2 مدل  :TIN.. 439

20-2-1 شیوه های تشکیلTIN: 439

20-2-2 اصول تشکیل TIN: 440

20-2-3 روش ایجاد TIN: 441

20-2-4 دستورات کاربردی TIN در  Arc Toolbox : 442

20-3 مدل رقومی ارتفاع ( DEM ): 450

20-3-1 کاربرد DEM: 451

20-3-2 طبقه بندی زمین با استفاده از :DEM… 451

20-3-3 روش های تولید DEM: 452

20-3-5 روش ایجاد DEM: 455

20-3-6 دستورات پرکاربرد DEM در Arc Toolbox: 460

20-4 تفاوت DEM، DTM، DSM : 467

فصل بیست و یکم. 471

Spatial Analyst.. 471

21-1 شیب(Slope): 472

21-1-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ: 473

21-1-2 طرز تهیه نقشه شیب در ArcMAP: 473

21-2 جهت شیب (Aspect): 476

21-2-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب: 477

21-2-2 تهیه نقشه جهت شیب در محیط ArcMap: 477

21-3 خطوط تراز چیست؟. 479

21-3-1 قوانین مربوط به منحنی‌های میزان: 480

21-3-2 طرز تهیه خطوط تراز در ArcMap: 481

21-3-3 تهیه خطوط هم چند در ARCMap: 484

21-4 نقشه سایه روشن (Hillshade): 489

21-4-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن: 490

21-4-2 طرز تهیه نقشه سایه روشن در ArcMAP: 490

21-5 نقشه میدان دید(Viewshed): 492

21-5-1 كاربرد نقشه میدان دید: 493

21-5-2 ایجاد نقشه View shade: 493

21-6 نقشه fill / cut: 496

21-6-1 کاربرد های نقشه fill / cut: 496

21-6-2 پارامترهاي مورد نياز برای تهیه نقشه fill / cut: 497

21-6-3 ایجاد نقشه fill / cut: 497

فصل بیست و دوم. 500

درون یابی (Interpolation) 500

22-1 روشهای درون یابی (Interpolation): 502

22-1-1 روشهای درون یابی جبری یا قطعی :(Deterministic) 502

22-1-2 روشهای درون یابی زمین آماری: (Geostatistical) 503

22-1-3 درون یابی همسایگی طبیعی(Natural Neighbor Interpolation): 505

22-2 ابزارهای درونیابی در ArcGIS: 506

22-2-1 ابزار IDW… 506

22-2-2 ابزار Kriging: 513

22-2-3 ابزار Neighbor Natural. 516

22-2-4 ابزار : Spline. 519

فصل بیست و سوم. 524

تحلیل شبکه (Network Analyst) 524

23-1 شبکه چیست؟. 526

23-2 انواع شبکه ها در GIS: 526

23-3 تحلیل شبکه حمل و نقل: 527

23-4 مجموعه داده های شبکه ای: 529

23-5 عناصر و منابع شبکه ای: 529

23-6 مفهوم اتصال در تحلیل شبکه: 530

23-7 خصوصیات شبکه: 530

23-8 مراحل ایجاد یک مجموعه داده شبکه: 531

23-9 مراحل انجام تحلیل شبکه های حمل و نقل: 531

23-10 مراحل ساخت یک مجموعه داده شبکه: 531

23-11 روش ایجاد تحلیل شبکه در ArcMAP: 538

23-12 پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین  مسیرNew route)): 541

21-12-1 مراحل انجام کار: 542

23-13 یافتن نزدیکترین تسهیلات (Closet Facility): 550

23-13-1مراحل انجام کار: 550

23-14 محاسبه محدوده خدماتی: 556

23-14-1 مراحل انجام کار: 556

فصل بیست و چهارم. 563

مدل سازی با Model Builder.. 563

24-1 چه زمانی مدل ها را می سازید؟. 564

24-2 چرا Model Builder را یاد بگیریم؟. 565

24-3 کاربردهای Model Builder: 565

24-4 ساخت مدل در Model Builder: 566

24-4 مراحل ساخت مدل در محیط Model Builder: 567

فصل بیست و پنجم. 578

روش تهیه گزارش در Arcmap یا Report.. 578

25-1 روش تهیه گزارش در ArcMAP: 579

فصل بیست و ششم. 587

مدیریت انتخاب ها (Select) 587

26-1 انواع روشهای پرس و جو: 588

26-1-1 Select By Attribute: 589

26-1-2 Select by location: 598

26-1-3 Select by Graphic: 606

26-1-4 کاربرد سایر دستورات selection: 608

فصل بیست و هفتم. 611

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 611

27-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: 612

27-2 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP: 612

27-2-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي: 613

27-2-2 تهيه داده ها و معیارهای موثر: 613

27-2-3 استاندارد سازی نقشه ها: 614

27-2-5 وزن دهي به نقشه ها: 627

27-2-6 وزن دهی در محیط نرم افزار Expert Choice: 630

27-2-7 تلفيق نقشه ها: 641

27-2-8 تهيه نقشه هاي نهايي: 647

فصل بیست و هشتم. 652

نرم افزار    ArcScene.. 652

28-1 طریقه دسترسی به نرم افزار ArcScene: 653

28-2 آشنایی منوی Tools در ArcScene: 655

28-3 نمایش سه بعدی  لایه های وکتوری : 656

28-4 نمایش سه بعدی لایه های رستری: 661

فصل بیست و نهم. 664

ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ.. 664

29-1 چیدمان نقشه: 665

29-1-1 عناصر چیدمان نقشه: 667

29-1-2 مهم ترین اطلاعات مورد استفاده  در چیدمان نقشه: 668

29-2 معرفی محیطView  layout: 670

29-3 خروجی گرفتن نقشه ها در محیط ArcMAP: 671

29-3-1 اضافه کردن Gride به نقشه: 680

فصل سی ام. 688

روش ساخت اطلس در GIS. 688

30-1 روش ساخت اطلس در GIS: 689

30-2 روش ساخت MAP BOOKS: 691

30-3 تنظیمات MAP BOOK: 696برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com