مطالعه اثر متقابل دمای سطحی آب دریا برسرعت باد سطحی با استفاده از داده های میدانی وماهواره ای درخزرجنوبی (استان مازندران)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 70 بدون نظر

بسیاری از شرایط هیدرولوژیک در دریاها به تغییر دما بستگی داشته و میزان این پارامتر عامل تعیین کننده مهمی در شرایط محیطی هر منطقه میباشد. تغییرات دما و باد سطحی سبب تغییر چگالی آب دریا شده و تغییر چگالی در میزان پایداری و اختلاط ستون آب دریا مؤثر است .دراین تحقیق اثر متقابل دمای سطح آب دریا (SST) بر سرعت باد سطحی درمنطقه خزر جنوبی (استان مازندران) بررسی شده است. ابتدا دادههای دمای سطح آب دریا،توسط سنجنده AVHRR ماهواره NOAA ودادههای سرعت بادسطحی،توسط ماهوارهQuikSCAT برای منطقهای به ابعاد 220 ×340 کیلومتر مربع در خزر جنوبی گردآوری شد. پس از تجزیه وتحلیل دادههای ماهوارهای دمای سطح دریا ، تغییرات ماهانه و فصلی آن توسط نرم افزار Tecplotبرای این منطقه رسم گردید.مشخص شد که میانگین دمای فصلی(بهار و تابستان) سواحل شرقی خزرجنوبی  c ْ87/0 ازنواحی غربی آن بیشتراست. برای بررسی اثر متقابل دمای سطح دریا برسرعت باد سطحی، چهار ایستگاه و(درناحیه غربی)،B وC (درناحیه شرقی)درخزرجنوبی انتخاب گردید.سپس نمودار سری زمانی دما، اختلاف دمابین چهار ایستگاه، سری زمانی سرعت بادو سری زمانی اختلاف سرعت باد بین چهار ایستگاه ازسال 2000تا2005 برای فصلهای بهار و تابستان رسم و مقایسه شد. نتایج نشان میدهد که برای فصل تابستان،در80و برای فصل بهار، در 66مواردبا افزایش اختلاف دما بین چهار ایستگاه، اختلاف سرعت نیزافزایش مییابد.در این دو فصل بدلیل کاهش فعالیت سیستمهای جوّی، اختلاف دمای دو ایستگاه تأثیر قابل توجهی درتقویت اختلاف سرعت باد دارد. میانگین اندازه اختلاف سرعت باد در دوره آماری2005-2000 در ایستگاهها برای فصل بهار ، m/s 7/.و برای فصل تابستان ،m/s 37/1 میباشد.

مقاله

نویسندگان
مسعود ترابی آزاد  1؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی2؛ حسین صالحیان فر3
1دانشیار دانشکده علوم وفنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2استاد مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3کارشناس ارشد دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهرانبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com