طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه)

نوشته شده در Uncategorized 93 بدون نظر

با تجهیز دستگاههای همراه به قابلیتهایی همانند پردازشگرهای قدرتمند و تعبیه سنجندههای متنوع امروزه شاهد وقوع انقلابی عظیم در استفاده از این تجهیزات در تمامی زوایای زندگی بشری میباشیم. با نگاهی گذرا به تاریخچه سامانههای اطلاعات مکانی به روشنی مشخص میشود که انجام تحلیلهای مکانی بلادرنگ همواره یکی از مهمترین دغدغههای این علم بوده است. از طرفی دیگر جمعآوری، مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات مکانی و توصیفی از مهمترین مراحل بسیاری از پروژههای اجرایی همانند ساماندهی مشاغل مزاحم شهری به شمار میآید. در بسیاری از پروژههای اجرایی، برطرف نمودن وقفه زمانی بین فرآیند برداشت میدانی اطلاعات و ذخیرهسازی آنها در پایگاه دادههای مرکزی میتواند به انجام تحلیلهای مکانی بلادرنگ و در عین حال بسیار کارآمد بیانجامد. اما استفاده از روشهای سنتی گردآوری، رقومی سازی، مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات در بسیاری از پروژههای اجرایی با مشکلات قابل توجهی همانند دشواری حمل فرمهای کاغذی، نقشههای کاغذی، خطاها و اشتباهات اجتناب ناپذیر عوامل انسانی و مهمتر از همه ایجاد فاصله زمانی قابل توجه در فرآیند جمع آوری اطلاعات تا ذخیره سازی رقومی آنها همراه بوده است. این مطالعه سعی در ارائه سامانه ای همراه به منظور ایجاد جایگزینی مناسب برای روشهای سنتی گردآوری و ذخیره سازی اطلاعات مرتبط با مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه دارد. در نهایت نیز با انجام آزمونهای آماری بهبود عملکرد این سامانه در مقایسه با روشهای سنتی در چهار منطقه از شهر مورد مطالعه به اثبات رسید. علاوه بر آن، تمایل 92% از کاربران به استفاده از این سامانه در مقایسه با روشهای سنتی، از دیگر معیارهای نشان دهنده موفقیت در نیل به هدف نهایی این مطالعه است.  

مقاله

نویسندگان
سروش اجاق  1؛ علی اصغر آل شیخ2؛ محمد رضا ملک3؛ محمد فلاح ززولی4
1دانشجوی دکتری تخصصی گرایش سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2استاد گروه سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
3دانشیار گروه سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
4کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com