آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک

نوشته شده در کلیات و تعاریف 66 بدون نظر

هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدلهای احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(ARMA) به منظور مدلسازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS میباشد. موقعیتهای روزانه ایستگاه دائمی LLAS در منطقه کالیفرنیای جنوبی از شبکهSCIGN با پوشش زمانی هفت سال از ژانویه 2000 تا دسامبر 2006 جهت ایجاد سری زمانی موقعیت و آنالیز آن انتخاب گردیده است. براساس سری زمانی موقعیت روزانه و استفاده از روش کمترین مربعات وزندار، پارامترهای ژئودتیکی مانند: ترند خطی، نوسانات سالیانه و نیم سالیانه و نیز آفستها به طور همزمان برای ایستگاه دائمی LLAS برآورد شدهاند. در این مطالعه، توابع خود همبستگی(ACF) و خودهمبستگی جزئی(PACFبه عنوان ابزارهای مطالعاتی برای شناسایی رفتار سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS مورد استفاده قرار میگیرند و امکان بررسی وابستگی دادههای روزانه سری زمانی موقعیت را فراهم مینمایند. با توجه به اینکه ممکن است چند مدل احتمالاتی متفاوت برای یک سری زمانی موقعیت روزانه مناسب باشند، لذا محک اطلاعات آکاییک در مرحله شناسایی و انتخاب مدل مفید، مورد استفاده قرار گرفته است.در این مطالعه، نتایج عددی نشان میدهند که بهترین مدل احتمالاتی اتورگرسیو میانگین متحرک برای ایستگاه دائمی LLAS از مرتبه (1,1) برای جهت  Nمیباشد. همچنین مدل احتمالاتی (ARMA(2,1 برای جهت E مناسب ترین مدل میباشد در حالی که برای جهت U مدل احتمالاتی (ARMA(1,2 بهترین مدل است. بعد از برآورد یک مدل احتمالاتی مناسب برای سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS، میتوان آن سری زمانی موقعیت را همراه با  ترند و مؤلفههای فصلی پیشبینی کرد.

مقاله

نویسندگان
فریدون نوبخت ارسی  1؛ عبدالرضا صفری2؛ محمدعلی شریفی2
1دانشجوی دکتری ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
2دانشیار گروه ژئودزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران


برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com