مبانی آسیب پذیری خشکسالی
ابعاد آسیب پذیری

ابعاد آسیب پذیری

نوشته شده در کلیات و تعاریف 179 بدون نظر

آسیب پذیری مفهومی است که در علوم اجتماعی تکامل یافته و در دهه ی 1970 به عنوان پاسخی به درک صرفا خطرگرا از ریسک بلایا معرفی شد (Schneiderbauer and Ehrlich, 2004: 13). از دهه ی 1980 تسلط درک صرفا خطرگرا بر مبنای استراتژی های مداخله ای فنی به صورت روزافزونی توسط پارادایم جایگزین استفاده از آسیب پذیری به عنوان نقطه عطفی برای کاهش خطرات به چالش کشیده شد. این رهیافت مردم و جوامع مستعد خطر دارای قابلیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را، به زیانی که می توانست برای آنان رخ دهد پیوند داد (Hilhorst and Bankoff, 2004: 2). به طور معمول برخی نویسندگان بین آسیب پذیری اجتماعی (که بر قابلیت انسان و شرایط لازم او برای بقا و سازگاری) از یک طرف و آسیب پذیری بیوفیزیکی از طرف دیگر تمایز قائل شدند (WBGU, 2005: 33). آسیب پذیری بیوفیزیکی در این حوزه، مفهومی است که با جستجوی تغییر محیطی در جهان، ظهور یافته که تحت عنوان دامنه ای که یک سیستم آسیب پذیر، اثرات منفی تغییر آب و هوا را تحمل می کند و اینکه سیستم مذکور تا چه حد توانایی سازگاری یا عدم سازگاری با چنین اثراتی را دارمی باشد توصیف شده است (WBGU, 2005: 33).اگر چه هنوز عدم قطعیت زیادی در مورد چیستی واژه ی آسیب پذیری وجود دارد اما Cardona (2004b) بر این واقعیت تأکید می نماید که مفهوم آسیب پذیری به تبیین مفهوم ریسک و بلایای طبیعی کمک نموده است. از دیدگاه وی، آسیب پذیری به عنوان زمینه ای ذاتی، مفهوم تحت تأثیر قرار دادن و یا مستعد صدمه بودن را دربردارد، چرا که معنی آسیب پذیری معرف صدمه و زیان دیدن سیستم می باشد و اثرات فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، به عنوان پیامد حوادث ناشی از مخاطرات با منشا طبیعی یا انسانی به وجود می آید (Cardona, 2004: 37–51). از طرفی ديدگاه هاي نظري فهم «آسيب پذيري نسبت به مخاطرات طبيعي» در طبقه بندي هاي مختلفي ارائه شده است، كـه در مجمـوع سـه ديـدگاه متمــايز از پــژوهش و تبيــين «آســيب پــذيري» را مــي تــوان بــه شــرح ذيــل مــشخص كــرد (افتخاری و همکاران، 1388):…………………………………………..دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com