مبانی آسیب پذیری خشکسالی
ساختار دوگانه ی آسیب پذیری

ساختار دوگانه ی آسیب پذیری

نوشته شده در کلیات و تعاریف 133 بدون نظر

براساس نظر Bohle (2001)، آسیب پذیری می تواند جنبه ی بیرونی و درونی داشته باشد. جنبه ی درونی(مقابله) با ظرفیت پیش بینی، مقابله، مقاومت و بازیابی یا ترمیم اثرات مخاطرات مرتبط است در عین حال، جنبه ی بیرونی در برگیرنده ی در معرض ریسک و شوک ها بودن را در بر می گیرد. در علوم اجتماعی غالبا تمایز بین نوع مخاطرات(در معرض خطر بودن) به عنوانتهدیدات بیرونی و توانایی مقابله با آن ها جهت تأکید بر ساختار دوگانه ی آسیب پذیری مورد استفاده قرار گرفته است(van Dillen, 2004). بر اساس دیدگاه جغرافیای اجتماعی و تحقیقات متعدد انجام شده در عرصه ی خشکسالی توسط Bohle (2001: 119)، چشم انداز تحلیلی اولیه ی ساختار دوگانه ی مذکور، مؤید این واقعیت است که آسیب پذیری نتیجه ی تعامل بین مخاطرات به عنوان استرس های خارجی و ظرفیت(توانایی) مقابله خانوار و گروه های تحت تأثیر است. بنابراین تعریف شفاف آسیب پذیری به عنوان یک پاسخ اجتماعی زیان آور بالقوه به حوادث بیرونی و تغییراتی نظیر تغییرات زیست محیطی مطرح می گردد. لازم به ذکر است که چارچوب مفهومی بوهله در معرض مخاطرات و شوک بودن را به عنوان یک مولفه ی اصلی خود آسیب پذیری توصیف می نماید………………………………

 

برگرفته از کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی، تالیف عادل سلیمانی، سعید جوی زاده و سارا کاویانی

تلفن سفارش: 07132341477- 09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com