مبانی آسیب پذیری خشکسالی
چارچوب مفهومی BBC

چارچوب مفهومی BBC

نوشته شده در کلیات و تعاریف 116 بدون نظر

چارچوب مفهومی BBC عناصر متفاوت چارچوب های بحث شده ی قبلی را باهم ترکیب نموده است. بنابراین ارائه ی این چارچوب نیز چارچوب های تحلیل شده ی قبلی را منعکس خواهد نمود و بر بعضی از جنبه های کلیدی که هنوز هم مورد بحث اند تأکید خواهد کرد. واژه ی BBC توسط Bogardi and Birkmann (2004) and Cardona (1999 and 2001) به کار رفته است که به عنوان مبنایی برای این رویکرد مطرح شده است. این رویکرد در سه مقوله رشد نمود که عبارتند از: چگونگی ارتباط با آسیب پذیری، امنیت انسانی و توسعه ی پایدار(Bogardi and Birkmann, 2004 )، نیاز به یک رویکرد جامع برای مدیریت ریسک بلایا(Cardona 1999, 2001; Cardona and Hurtado 2000a, 2000b, 2000c; Cardona and Barbat, 2000; Carren˜o et al., 2004, 2005a, 2005b, Cardona et al., 2005)؛ و بحث بیشتر بر روی گسترش چارچوب های علی برای اندازه گیری تخریب محیطی در حوزه ی توسعه ی پایدار (OECD, 1992: 6; Zieschnak et al., 1993: 144). ………………………..

 

برگرفته از کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی، تالیف عادل سلیمانی، سعید جوی زاده و سارا کاویانی

تلفن سفارش: 07132341477- 09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com