41
تعاریف GIS

تعاریف GIS

نوشته شده در کلیات و تعاریف 366 بدون نظر

تعاريف GIS

GIS  مجموعه اي است از امكانات و قابليت هاي ويرايش (Edit) و بهنگام نمودن (update) سريع داده هاي كه روش هاي سنتي فاقد آن هستند.

GIS عبارت است از يك مجموعه رايانه اي ويژه كه قابليت هاي جمع آوري (collection) ذخيره سازي (storage)، مديريت (management)، بازيابي، تغيير (chang)، تحليل، مدل سازي (modeling) و نمايش اطلاعات مكاني و غير مكاني را دارد.

سيستم اطلاعات جغرافيايي يك پايگاه اطلاعاتي كامپيوتري ويژه است كه حاوي مختصات جغرافيايي و شناسنامه مكاني اطلاعات مربوط مي باشد كه جهت دريافت، ذخيره سازي، ساخت و پرداخت اطلاعات و ارائه نتايج آنها طراحي شده است.

سيستم اطلاعات جغرافيايي، مجموعه سازمان يافته اي از سخت افزار و نرم افزار كامپيوتري، اطلاعات جغرافيايي و افراد متخصصي است كه به منظور كسب، ذخيره، بهنگام سازي، پردازش، تحليل و ارائه كليه اشكال اطلاعات جغرافيايي طراحي و ايجاد گرديده است.

GIS از ديد دانشمندان و انديشمندان علم جغرافيا

رودكر(1979 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي، حالت خاصي از سيستمهاي اطلاعاتي است كه مشتمل بر مشاهدات شكلهاي توزيع شده فضايي از فعاليتها با پديده هايي است كه در فضا به صورت نقاط، خطوط يا سطوح قابل تعريف است. GIS اطلاعات اين نقاط، خطوط يا سطوح را نگهداري مي كند و داده ها را براي سوالهاي تخصصي ويژه و تحليلها، بازيابي مي كند.

بارو(1986 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي، مجموعه اي از ابزار قدرتمند براي ذخيره و بازيابي اطلاعات در آينده، تبديل و نمايش داده هايي فضايي از جهان واقعي است

دونه (1987 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي،  سيستمي است براي جمع آوري، ذخيره سازي، كنترل، ادغام، پردازش، تحليلي و نمايش داده عايي كه مرجع آنها زمين مي باشد.

آبلر (1987 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي، سيستمي است با دو توانايي مهم:

1- قابليت تغيير مقايس نقشه

2-قابليت روي هم قردادن تصادفي نقشه ها

پاركر(1987 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي، يك فن آوري اطلاعاتي است كه داده هاي فضايي و غيرفضايي را ذخيره، تحليل و نمايش مي دهد.

آرانوف(1989 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي، مجموعه اي از روشهاي دستي يا رايانه اي است كه براي ذخيره و به كارگيري داده هاي جغرافيايي به كار برده مي شود.

بريتن (1990 م) مجموعه سازمان يافته از سخت افزارها، نرم افزارها، اطلاعات جغرافيايي و افراد متخصصي كه به منظور كسب، ذخيره، به هنگام سازي، پردازش، تحليل و ارائه كليه اشكال اطلاعات جغرافيايي طراحي و ايجاد گرديده است.

تاملين(1990 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي، يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري رايانه اي است كه به منظور دسترسي، نگهداري و استفاده از داده اي كارتوگرافي طراحي گرديده است.

دوكر (1991 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي، جالت خاصي از سيستم اطلاعاتي است كه در برگيرنده پايگاه اطلاعاتي مربوط به توزيع فضايي ويژگي ها، فعاليت ها و رخدادهاست و در فضا بصورت نقاط، خطوط يا سطوح، قابل تعريف است. GIS اطلاعات اين نقاط، خطوط يا سطوح را نگهداري مي كند و داده ها را براي سوالهاي تخصصي ويژه و تحليل ها، بازيابي مي كند.

پل شه(1992 م) سيستم اطلاعات جغرافيايي، سيستمي براي جمع آوري، كنترل، پردازش، ادغام، تحليل، مدلسازي و گزارش داده هاي مربوط به زمين مي باشد.

پرهيزكار(1376) سيستم اطلاعات جغرافيايي، سيستمي براساس رايانه براي جمع آوري، ذخيره سازي، كنترل، بازيابي، به روز كردن، ادغام، پردازش، تحليل، مدلسازي و نمايش داده هاي جغرافيايي به صور گوناگون است.

عليمحمدي(1376) سيستم اطلاعات جغرافيايي، يك سيستم پايگاه داده ها است كه در ان داده ها داراي مشخصات فضايي (X.Y) هستند و مجموعه اي از روشها براي پاسخگويي به سوالات در آن قابل اجرا مي باشد.

استار(1377) يك سيستم اطلاعات جغرافيايي، سيستم اطلاعاتي است كه برا كار با داده هايي كه وابستگي مكاني و جغرافيايي دارند طراحي شده است. به عبارت ديگر، يك GIS متشكل از سيستم بانك اطلاعاتي داده هاي فضايي و همچنين مجموعه عمليلتي است كه براي كار با اين داده ها قابل طرح مي باشند.

بنياد ملي علوم سيستم اطلاعات جغرافيايي يك سيستم مديريت پايگاه اطلاعات براي وارد كردن، ذخيره، بازيافت، تحليل و نمايش اطلاعات فضايي (بعد مكاني) مي باشد.دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com