ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ آب. -ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای وﯾﻼﺳﺎزی در ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺒﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﭙﻪ ای -ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮع ﺣﯿﺎت وﺣﺶ درﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ   جهت شیب در واقع جهت حداکثر تغییرات شیب است که به زاویه بر اساس نمودار زیر نمایش داده می شود. محاسبه جهت شیب هم مانند شیب بر اساس شبکه ۳×۳ و فرمول های زیر انجام می شود. برگرفته از کتاب آموزش ArcGis پیشرفته نویسندگان: دکتر سعید جوی زاده، منیزه براهیمی، میلاد قمرزاده، مسلم شمشیری   دوره آموزش کاربردی  ArcGis مقدماتی و پیشرفته تلفن تماس : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 پست الکترونیک: Sjavizadeh@yahoo.com وب سایت: www.gisland.org

شیب(Slope)

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
شیب(Slope) تابع شیب حداکثر مقدار تغییراتی که ارزش یک سلول نسبت به مقدار ارزش 8 سلول مجاور خود دارد را محاسبه می کند.برای مثال در یک کاربرد آبی شب دار ترین زاویه حرکت به سمت پایین آب را از موقعیت یک سلول ارتفاعی به سمت یک سلول مجاور که دارای کمترین ارتفاع در بین 8 سلول مجاور می باشد را تعیین می کند.در لایه رستر خروجی شیب ایجاد شده هر سلول دارای ارزشی می باشد که معرف شیب بیشترین تغییرات ارزش آن سلول نسبت به کمترین ارزش سلول مجاور در موقعیت آن سلول می باشد .هر چه مقدار ارزش شیب یک سلول عدد کمتری باشد سطح اولیه رویه ما سطحی صاف تر و یکنواخت تر خواهد بود و هر چه مقدار ارزش شیب در یک سلول عدد بزرگتری باشد سطح اولیه ما سطحی نا صاف تر و غیر یکنواخت تر و با تغییرات شیب های تند تر خواهد بود.لایه رستری خروجی که از پردازش و محاسبه شیب ایجاد می شود می تواند بر مبنای واحد های درصد شیب و یا درجه شیب ایجاد شود.

خطوط تراز چیست?

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
خطوط تراز چیست: منحنی تراز یا منحنی میزان،: contour line منحنی است که همهٔ نقاط هم‌ارتفاع زمین را به هم وصل می‌کند. منحنی‌های میزان همدیگر را قطع نمی‌کند و کوچکترین محیط بسته در این نقشه‌ها، بلندترین نقطه و یا پایین‌ترین نقطه می‌باشد.فواصل عمودی بین خطوط منحنی‌های میزان، همگی یکسان هستند. قوانین مربوط به منحنی‌های میزان قانون ۱: هر خط حدفاصل (خط کنتور) نمایشگر خطوطی است که کاملاٌ هم ارتفاع هستند. قانون ۲: خطوط حدفاصل هیچ‌گاه با یکدیگر برخورد نمی‌کنند. قانون ۳: رفتن از یک خط حدفاصل به یک خط حدفاصل بالاتر، نشان دهندهٔ افزایش ارتفاع می‌باشد. قانون ۴: هر چقدر، خطوط حدفاصل به همدیگر نزدیکتر باشند، شیب زمین تندتر و هر چقدر فاصلهٔ این خطوط با همدیگر بیشتر باشد، شیب زمین ملایم‌تر است. قانون ۵: تعدادی خطوط حدفاصل بسته، نشانگر یک تپه یا یک کوه می‌باشند، اما اگر این خطوط بسته به صورت هاشور زده باشند، نمایشگر یک حفره بر روی سطح زمین می‌باشند. قانون ۶: خطوط حدفاصل در یک دره که رودخانه دارد در نقاط سرچشمه رودخانه و بالای تپه به صورت شکل V در می‌آیند.قانون ۷: بر روی یک قله یا در عمق یک دره با ارتفاع یکسان ممکن است تعدادی از خطوط حدفاصل تکرار شوند. این معمولاٌ در مورد دره‌های هم سطح یا قله هم ارتفاع اتفاق می‌افتد. برگرفته از کتاب آموزش ArcGis پیشرفته نویسندگان: دکتر سعید جوی زاده، منیزه براهیمی، میلاد قمرزاده، مسلم شمشیری   دوره آموزش کاربردی  ArcGis مقدماتی و پیشرفته تلفن تماس : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 پست الکترونیک: Sjavizadeh@yahoo.com وب سایت: www.gisland.org

جهت شیب (Aspect)

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
جهت شیب (Aspect) لایه جهت شیب نشان دهنده جهت جغرافیایی بیشترین شیب رو به سمت پایین در موقعیت هر سلول نسبت به سایر سلول های مجاور آن می باشد و می توان آن را بعنوان جهت شیب یا جهت قطب نمایی در نظر گرفت که جهتی را که رویه یک تپه رو به آن جهت واقع شده را مشخص می کند.این کمیت بر اساس واحد درجه اندازه گیری می شود و مقدار آن از صفر درجه (جهت شمال)تا سیصد و شصت درجه(مجددا جهت شمال)و طی کردن تمام زوایای یک دایره کامل جغرافیایی در جهت موافق حرکت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.ارزش هر سلول در یک لایه رستری جهت نشان دهنده جهتی است که شیب سلول رو به آن جهت است .به جاهایی که مسطح باشند و شیب ندارند در هنگام انجام محاسبه در لایه رستر خروجی ارزش منهای یک به آنها اختصاص داده خواهد شد. برگرفته از کتاب آموزش ArcGis پیشرفته نویسندگان: دکتر سعید جوی زاده، منیزه براهیمی، میلاد قمرزاده، مسلم شمشیری   دوره آموزش کاربردی  ArcGis مقدماتی و پیشرفته تلفن تماس : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 پست الکترونیک: Sjavizadeh@yahoo.com وب سایت: www.gisland.org

نمایش سه بعدی لایه های رستری

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
نمایش سه بعدی لایه های رستری: لایه Dem  مورد نظر را به محيط Arc Scene اضافه نموده و بر روی نام لايه دابل کيك کنيد تا پنجره ی Properties لايه باز شود. بعد از باز شدن  پنجره ی مذکور به سربرگ Base Heights رفته گزينه ی Floating on a Custom Surface را فعال کنیدتا ارتفاع بر مبنای لایه ی DEM تنظیم شود. در صورتی که عددی به غیر از عدد یک در قسمت  Elevation from feature وارد نمایید به همان اندازه در نمایش نقشه اغراق صورت خواهد گرفت. همچنين به منظور تغيير ترکيب رنگی لايه نيز بايد بر روی کادر رنگی زير نام لايه چپ کليك نماييد و از پنجره ی باز شده طيف رنگی مورد نظر خود را انتخاب کنيد. سپس گزینه ok را کلیک کنید.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com