چرا Model Builder را یاد بگیریم؟

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
چرا Model Builder را یاد بگیریم؟ Model Builder رابط گرافیکی ESRI برای ساخت مدل ها است. شما می توانید با کشیدن و رها کردن ابزار از پنجره کاتالوگ را به مدل و “اتصال” آنها به یکدیگر، و سپس تعیین نظم و ترتیبی که طبق آن باید اجرا شوند یک مدل بسازید. دو دلیل مهم برای استفاده از Model Builder وجود دارد:

نقشه fill / cut و کاربردهای آن

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
نقشه fill / cut نحوه عملکرد تابع fill / cut به گونه ای ایست که سطح و حجم ایجاد شده مابین دو سطح را در جاهایی که با هم اختلاف دارند بصورن خلاصه جمع بندی و گزارش می کند.این عملیات مساحت و حجم بخشی از سطوح را که بخاطر آنها سطح اولیه دچار تغییرات شده است را برای شما مشخص می کند.بنابراین در صورتی که از یک نقطه معین در دو دوره زمانی مختلف دو سطح ایجاد شده و بعنوان ورودی به این تابع برای انجام عملیات حذف یا اضافه داده شود این تابع در خروجی یک لایه رستری خواهد بود و مقدار ارزشی که به هر یک از سلول های آن داده می شود مشخص کننده مناطقی است که به محتوی سطح اضافه شدند و یا مناطقی از محتوی سطح حذف شده اند و یا اینکه مناطقی را که تحت تاثیر

نقشه سایه روشن (Hillshade) و کاربرد های آن

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
نقشه سایه روشن (Hillshade): یکی دیگر از نقشه هایی که میتوان از روی لایه های ارتفاعی تهیه کرد نقشه Hillshade یا همان نقشه سایه روشن است.این نقشه با فرض چگونگی قرار گیری ناهمواری ها در معرض تابش نور خورشید تهیه میشود.در اینجا نرم افزار شرایط مجازی را فراهم میکند تا کاربر با قرار دادن ناهمواریها در معرض تابش نور خورشید و در نظر گرفتن عواملی مثل جهت تابش ، زاویه تابش و بلندای آفتاب مناطقی که در سایه یا در معرض تابش نور قرار میگیرند را به صورت سه بعدی تجسم کند.

مدل سازی با Model Builder

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
مدل سازی با Model Builder هنگامی که شما با ابزارهای ژئوپروسسینگ geoprocessing کار می کنید، اغلب می خواهید خروجی یک ابزار به عنوان ورودی به یکی دیگر از ابزارها به کار ببرید. به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید همه شیرهای آتش نشانی در محدوده ۲۰۰ متری از یک ساختمان را پیداکنید. در ابتدا ساختمان را بافر زده، سپس با استفاده از خروجی بافر به عنوان یک محدودیت مکانی، شیرهای آتش نشانی را انتخاب می کنید. در اینجا، خروجی ابزار Buffer به عنوان یک ورودی برای ابزار Select by Location استفاده می شود.

نقشه میدان دید(Viewshed) و کاربردهای آن

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
نقشه میدان دید(Viewshed): با استفاده از تابع میدان دید(Viewshed)می توان در بین سلول های یک لایه رستر ورودی سلول هایی را مشخص کنید که می توان آنها را از موقعیت یک یا چندین نقطه و یا حتی می توان آنها را در طول نقاط مختلف روی یک خط مشاهده کرد.هر سلول در لایه رستر خروجی مقدار عددی را در خود ذخیره می کند که مشخص می کند چه تعداد از نقاط یا خطوط مشاهداتی را در موقعیت هر سلول می توان دید.

تهیه خطوط هم چند در ARCMap

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
تهیه خطوط هم چند در ARCMap: در اکثر پروژه های کاربردی و عمرانی از خطوط هم چند استفاده می شود.خطوط هم چند خطوطی هستند که ارزش های یکسان را به هم وصل می کنند.مثل خطوط هم باران،خطوط همدما،خطوط هم فشار،خطوط هم ارتفاع و… خطوط هم بارش:

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com