photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹
مدل های زبانی و شهودی، دربرگیرنده ی مهم ترین مدل های توصیف کننده ی روابط مکانی برپایه قواعد کیفی توپولوژیکی می باشند. هندسه محاسباتی:[1] که فراهم آورنده ی اصول و قواعد مبنایی، جهت معرفی و شناخت اهداف و روابط مکانی در فضای چند بعدی است. گاهی اوقات از واژه ی کارتوگرافی آنالیتیکی نیز استفاده می شود. اگر چه بسیاری از محاسبات بر پایه فاصله ی اقلیدسی صورت می پذیرند لیکن تجارب نشان داده اند که مقیاس فاصله ی اقلیدسی، همیشه به نتایج مطلوب منتج نمی گردد. جهت اطلاعات بیش تر به جلدهای اول و دوم مجموعه ی پدومتری مراجعه شود. چیدن موثر، جست و جوی، بازیابی و بازخوانی پایگاه داده های مکانی[2]: که در مباحث پایگاه داده ها در علوم کامپیوتر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این موضوع در طی یکی از فصول کتاب حاضر بیش تر توضیح داده می شود. آمار مکانی[3] به عنوان شاخه ی کاربردی از علم آمار، دارای رابطه و اتصال بسیار قوی و تنگاتنگی با علم اطلاعات مکانی است. یکی از دلایل اختصاصی و منحصر به فرد بودن داده ها و اطلاعات مکانی، وابستگی مکانی اقلام اطلاعاتی می باشد. یکی از زیرمجموعه های علم آمار مکانی، عبارت از نظریه های متغیرهای ناحیه ای (ژئواستاتیستیک) است که به تفصیل در دومین جلد مجموعه ی پدومتری بدان پرداخته شد. برخی دیگر از روش های آمار مکانی در طی کتاب حاضر ارائه می گردند. 5. شیوه های دیگر محاسبات مکانی: روش ها و عناوین محاسباتی دیگری نیز وجود دارند که از اهمیت زیادی در علم اطلاعات مکانی برخوردار هستند از جمله می توان به روش های تجزیه و ………..

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹
جامعیت تعریف فوق باعث به چالش کشیدن فناوری سامانه های اطلاعات مکانی به دلیل محدودیت های آن و ظهور و بلوغ دیگر فناوری ها گردیده است. نگاهی آنی و لحظه ای[1]به پدیده ها، ناتوانی در مطالعه ی فرایندهای پویا و دینامیک، ناتوانی در بررسی برهم کنش ها که علاوه بر وابستگی های مکانی، دارای وابستگی های زمانی[2] نیز می باشند، توجه ی بیش از حد به مدل سازی های از نوع کارتوگرافیکی (جبر نقشه)[3] و عدم توجه به مدل سازی های محاسباتی و شبیه سازی ها، از جمله چالش های رو در روی سامانه های اطلاعات مکانی هستند. بنابراین ایجاد نگرشی جدید به این مقوله ها و ارائه ی مجموعه ای (سیستم یا دیسیپلین) منسجم با جامعیت بیشتر به منظور جست و جو و یافتن راه حل های جدید برای مسائل و پرسش های قدیمی، گره گشایی از مسائل و معضلات حل نشده و بسط و توسعه ی شیوه ها و الگوریتم های نوین در مدل سازی پدیده های مکانی، ضروری است. در چنین چارچوب علمی که از این پس علم اطلاعات مکانی یا علم اطلاعات جغرافیایی[4] خوانده می شود، سامانه های اطلاعات مکانی به عنوان مولفه ی کاربردی محسوب می شوند، زیرا فناوری، عبارت از کاربرد علم و یا به دیگر سخن، عملیاتی کردن علم است. بدون علم اطلاعات مکانی، سامانه های اطلاعات مکانی، فاقد پایه و اساس نظری و بنیادی می باشند و قادر به ایفای نقش خود در حل مسائل نخواهند بود. از سوی دیگر، الگوی علم اطلاعات مکانی فراهم آورنده ی فرصتها و موقعیت های علمی، تحقیقاتی و کاربردی از طریق به کارگیری سامانه های اطلاعات مکانی، مدل سازی ها و مهندسی محیطی (مکانی) است. ابتدا تکنولوژی اطلاعات مکانی، بعد علم اطلاعات مکانی و حالا مهندسی اطلاعات مکانی بدون شک، ظهور سامانه های اطلاعات مکانی (در ابتدا به عنوان سامانه های اطلاعات جغرافیایی) در چارچوب تکنولوژیکی و فناوری به وقوع پیوسته است. ارائه ی سامانه ی اطلاعات جغرافیایی کانادا در سال 1963 آغاز فعالیت های آزمایشگاه گرافیک کامپیوتر و پردازش مکانی هاروارد در سال 1964 و تولید بسته های نرم افزاری جهت پهنه بندی موجودیت های مکانی، و بسط و توسعه ی طرح های کدبندی توسط سازمان سرشماری آمریکا در سال 1967 همگی حاکی از پیش آهنگی فناوری اطلاعات مکانی است. نگاهی به سیر تکاملی کاربرد، فعالیت و ساختار سازمانی سامانه های اطلاعات مکانی (شکل 1-1) حاکی از تغییر کاربردها از عملیات صرفا فهرست بندی و سیاهه نویسی[5] به پردازش های همه جانبه تر و سپس مدیریت و فرایند تصمیم سازی است. فعالیتهای غالب در سومین مرحله از مراحل تکاملی کاربری سامانه های اطلاعاتی مکانی، شامل مدل سازی، شبیه سازی، عملیات تصمیم سازی و تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل خطا و عدم قطعیت است……….

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹
. این اطلاعات، خمیرمایه ی فرایند تصمیم سازی های مکانی[1] را تشکیل می دهند. به طور معمول واژه ی داده های (اطلاعات) مکانی، مترادف با داده های (اطلاعات) جغرافیایی در نظر گرفته می شود. از آن جا که واژه ی فضا،[2] دربرگیرنده ی مفهوم مکانی بسیار وسیع تری از واژه ِ جغرافیایی (به مفهوم مکان و موقعیت در گستره ی کره خاکی) است، لذا در این کتاب از واژه ی مکانی (به عنوان پسوند واژه هایی مانند داده های مکانی، اطلاعات مکانی، پردازش های مکانی و سیستم ها یا سامانه های مکانی) استفاده گردیده است…………. [1] -Spartial Decision making [2] -Space

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹
از نظریه ها، روش ها، فناوری ها و داده ها (عمدتاً مکانی) است که به منظور درک، مدل سازی و توصیف فرایندهایی که در زمان و مکان به وقوع می پیوندند، به کار گرفته می شود. هدف اصلی در علم اطلاعات مکانی، تبدیل داده های مکانی به اطلاعات مکانی در طی فرایندهای مختلف مدل سازی کارتوگرافیکی است. اگرچه بسیاری از جغرافی دانان، به کارگیری واژه ی جغرافیایی برای علم اطلاعات (جغرافیایی) را ترجیح می دهند، لیکن با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش های پیشین، از منظر یک خاک شناس، قرار دادن این واژه (مکانی) پیش از علم اطلاعات، معقول تر و منطقی تر به نظر می آید، بدین ترتیب، علم اطلاعات مکانی را می توان زیر شاخه ای از علم اطلاعات به حساب آورد. در یک تعریف کلی، علم اطلاعات به بررسی ویژگی ها و رفتارهای اطلاعات و چگونگی انتقال آن از یک مغز به مغز دیگر و هم چنین ارائه ی شیوه های بهینه ی انتقال اطلاعات در بین سیستم های طبیعی و مصنوعی می پردازد. علاوه بر آن، بررسی اثرات اطلاعات بر روی انسان و ماشین در حوزه ی علم اطلاعات قرار دارد. محتوای علم اطلاعات مکانی را می توان شامل موارد زیر دانست: 1.کسب و جمع آوری اطلاعات مکانی پردازش و تجزیه و تحلیل داده های مکانی با استفاده از روش ها و الگوریتم های محاسباتی آمار مکانی مدل سازی داده ها و فرایندهای مکانی ساختار داده ها، الگوریتم ها و فرایندها ابزارهای آنالیتیکی مقیاس………..

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹
،[1]سامانه های اطلاعات مکانی، عبارت از یک سیستم مبتنی بر ماشین (کامپیوتر) می باشد که سر و کار اصلی آن با داده های مکانی و دارای قابلیت هایی مانند دریافت،[2] مدیریت،[3]تغییر و تبدیل،[4] پردازش و تجزیه و تحلیل[5] و پرداخت[6]داده های مکانی می باشد. بورو[7] به عنوان یکی دیگر از متخصصان سامانه های اطلاعات مکانی، این فناوری را چنین تعریف کرده است: مجموعه ای قدرتمند از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت جمع آوری، ثبت و ضبط ذخیره سازی، بازیابی، پردازش و نمایش داده ها و اطلاعات اخذ شده از دنیای واقعی و برای منظورهای خاص است. همانگونه که ملاحظه گردید، علی رغم جامع بودن تعاریف فوق، آنها از منظری جعبه ابزاری به سامانه های اطلاعات مکانی نگریسته اند و سیستم مزبور را عمدتا به عنوان ابزاری جهت حل مشکلات و یافتن پاسخی مناسب به پرزشهای کاربران مختلف در نظر گرفته اند. سامانه های اطلاعات مکانی، علاوه بر ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری، دربرگیرنده ی خصوصیات مغزافزاری[8] نیز می باشند. به طور کلی، این سامانه را می توان شامل سخت افزار، نرم افزار، داده ها (عمدتاً مکانی و بعضاً همراه با داده های غیر مکانی)، مردم، ساختارها و سازمان ها دانست که به منظو جمع آوری، ثبت و نگهداری، پردازش، نمایش و تولید اطلاعات مکانی در گستره ی مکانی و زمانی به کار گرفته می شود………….

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
فصل اول نگرشی به مبانی و مفاهیم سامانه های اطلاعاتی مکانی مقدمه از زمانی که بشر، خود را شناخت و تلاشهای خود را جهت درک جهان پیرامونی آغاز نمود، سنجش و اندازه گیری (دقیق) زمان و مکان، از مهم ترین امور و دغدغه های وی محسوب گردید، اندازه گیری نیازمند در اختیار داشتن سامانه های (سیستم های) عددی و رقومی است. به طور مثال، سنجش زمان (که دارای ماهیت تک بعدی است) نیازمند درک ماهیت تجمع خطی[1] پدیده های مربوط (مانند سن موجودیت ها و یا تکرار پریودهایی،[2] هم چون آمد و شد شبانه روز) است. از سوی دیگر، اندازه گیری سه بعدی مکان، مستلزم در اختیار داشتن سامانه های عددی مرتبه ی بالاتر، شامل ژئومتری[3] و اصول مثلثاتی[4] می باشد. تعیین موقعیت موجودیتهای مختلف، نیازمند دسترسی به یک سیستم مختصاتی در برگیرنده ی واحدهای اندازه گیری و سیستمهای مناسب، جهت نمایش سطح انحنایی زمین در یک نقشه دو بعدی (یک صفحه) و نهایتا سیستم های ژئودزیک به نام (دیتوم)[5] است. یکی از فصول کتاب حاضر به چگونگی تعیین موقعیت اهداف مختلف بر روی کره ی زمین اختصاص داده شده است…………. [1] -Linear Accumulation [2] -Cyclical looping [3] -Geometry [4] -Trigonomtry [5] -Datum

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com