همایش های برگزار شده

یک روز با GIS- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت- 1386 روز GIS- دانشگاه پیام نور، واحد بوانات- 1386 کاربرد GIS در مجموعه علوم  جغرافیایی- دانشگاه پیام نور، واحد بوانات- 1387 کشاورزی دقیق با GIS- دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقاتی بعثت- 1387 کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و شهرسازی- دانشکده پیام نور ، واحد فیروزآباد- 1387 اهمیت GIS رد مدیریت شهری و شهرسازی- دانشگاه پیام نور واحد جهرم-1387 اهمیت GIS در زندگی روزمره – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز- 1388 کاربرد GIS رد مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج- 1388 رویکردی نوین به مقوله ریزگردها در هزاره سوم – دانشگا شیراز، تالار فجر- 1389 کاربرد GIS در مجموعه علوم زمین- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز- 1389 کاربرد GIS در مدیریت بحران آب – دومین کنفرانس ملی بحران آب-  مهریز، یزد- 1389 کارگاه GIS در بلایای طبیعی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران-1390 کاربرد Google Earth در زمین شناسی- دانشگاه یزد-1391 کاربرد GIS در زمین شناسی-  دانشگاه یزد-1391 کارگاه GIS در مجموعه علوم کشاورزی- دانشگاه شهر کرد-1390 کاربرد GIS در مجموعه علوم جغرافیایی- دانشگاه تهران-1390 کاربرد RS در بلایای طبیعی- دانشگاه تهران-1390 کاربرد Google Earth  در بلایای طبیعی- دانشگاه تهران-1390 کاربرد GIS در مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران- 1391 کاربرد Google Earth در مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران- 1391 کارگاه GIS در بلایای طبیعی- هفته کاهش بلایای طبیعی- دانشگاه خوارزمی-  1391 کارگاه RS در بلایای طبیعی- هفته کاهش بلایای طبیعی- دانشگاه خوارزمی- 1391 کارگاه Google Earth در بلایای طبیعی- هفته کاهش بلایای طبیعی- دانشگاه خوارزمی- 1391 کارگاه GIS و RS و Google Earth در دانشگاه خوارزمی- اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی-1392 کارگاه کاربرد علوم ژئوماتیک در باستان شناسی، صنایع دستی  و گردشگری- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس-1392 کارگاه GIS و RS در مدیریت سلامت و بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی استان فارس- 1392 کارگاه GIS در مجموعه علوم جغرافیایی – دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان- 1392 کاربرد GIS در مجموعه علوم زمین – دانشگاه پیام نور مهریز یزد- 1392 کاربرد GIS در زمین شناسی- دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی- 1392 کاربرد GIS در ژئومورفولوژی- دانشگاه آزاد تهران مرکز-1392 کاربرد RS در ژئومورفولوژی- دانشگاه آزاد تهران مرکز-1392 کاربرد Google Earth در ژئومورفولوژی- دانشگاه آزاد تهران مرکز-1392      

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com