روشهای درون یابی زمین آماری (Geostatistical)

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
۲- روشهای درون یابی زمین آماری (Geostatistical) علم زمین آمار از آماره ها در علوم مربوط به زمین مانند زمین شناسی و جغرافیا استفاده می کند به بیانی دیگر علم آمار فضایی می باشد. روشهای زمین آمار توابع ریاضی و آماری را در درون یابی به کار می گیرند و بر پایه ویژگی های آماری داده ها می باشند. این تکنیک نقاط مجهول را بر اساس خود همبستگی بین نقاط اندازه گیری شده و ساختار فضایی آنها پیش بینی می کند. در واقع درون یابی زمین آماری، یک درون یابی غیر دقیق (Inexact) یا احتمالی است که در آن نقاط پیش بینی شده با اندازه های واقعی تفاوت دارد. این روش می تواند از تاًثیر داده های نادر مثل حداکثر ها و حداقل های مطلق جلوگیری کند. برای درک مفهوم درون یابی زمین آمار به شکل زیر توجه کنید.

طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه)

با تجهیز دستگاه‌های همراه به قابلیت‌هایی همانند پردازشگرهای قدرتمند و تعبیه سنجنده‌های متنوع امروزه شاهد وقوع انقلابی عظیم در استفاده از این تجهیزات در تمامی زوایای زندگی بشری می‌باشیم. با نگاهی گذرا به تاریخچه سامانه‌های اطلاعات مکانی به روشنی مشخص می‌شود که انجام تحلیل‌های مکانی بلادرنگ همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های این علم بوده است. از طرفی دیگر جمع‌آوری، مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات مکانی و توصیفی از مهمترین مراحل بسیاری از پروژه‌های اجرایی همانند ساماندهی مشاغل مزاحم شهری به شمار می‌آید. در بسیاری از پروژه‌های اجرایی، برطرف نمودن وقفه زمانی بین فرآیند برداشت میدانی اطلاعات و ذخیره‌سازی آنها در پایگاه داده‌های مرکزی می‌تواند به انجام تحلیل‌های مکانی بلادرنگ و در عین حال بسیار کارآمد بیانجامد. اما استفاده از روش‌های سنتی گردآوری، رقومی سازی، مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات در بسیاری از پروژه‌های اجرایی با مشکلات قابل توجهی همانند دشواری حمل فرم‌های کاغذی، نقشه‌های کاغذی، خطاها و اشتباهات اجتناب ناپذیر عوامل انسانی و مهمتر از همه ایجاد فاصله زمانی قابل توجه در فرآیند جمع آوری اطلاعات تا ذخیره سازی رقومی آنها همراه بوده است. این مطالعه سعی در ارائه سامانه ای همراه به منظور ایجاد جایگزینی مناسب برای روش‌های سنتی گردآوری و ذخیره سازی اطلاعات مرتبط با مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه دارد. در نهایت نیز با انجام آزمون‌های آماری بهبود عملکرد این سامانه در مقایسه با روش‌های سنتی در چهار منطقه از شهر مورد مطالعه به اثبات رسید. علاوه بر آن، تمایل 92% از کاربران به استفاده از این سامانه در مقایسه با روش‌های سنتی، از دیگر معیار‌های نشان دهنده موفقیت در نیل به هدف نهایی این مطالعه است.   مقاله نویسندگان سروش اجاق  1؛ علی اصغر آل شیخ2؛ محمد رضا ملک3؛ محمد فلاح ززولی4 1دانشجوی دکتری تخصصی گرایش سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2استاد گروه سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 3دانشیار گروه سامانه اطلاعات مکانی، دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 4کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مقایسه دقت و نحوه تولید نقشه ی لندفرم های ژئومورفولوژی، از طریق روش سنتی و فتوگرامتری تحلیلی (مطالعه ی موردی : حوضه ی آبخیز هرزندچای)

عملیات تناظریابی عکسی با واقعیت زمینی در تهیه نقشه‌های موضوعی همواره با مشکلات و تنگناهایی مواجه بوده است. در این تحقیق قطعه (ماژول) LPS از نرم افزار ERDAS Imagine9.2 با هدف تهیه‌ی نقشه‌ی لندفرم‌های ژئومورفولوژی بر اساس روش فتوگرامتری تحلیلی (آفاین دو بعدی) برای حوضه‌ی آبخیز هرزندچای با استفاده از عکس‌های هوایی (1:40000) بکار گرفته شد و نقشه‌ی لندفرم‌های ژئومورفولوژی حوضه آبخیز هرزندچای با استفاده از هر دو روش سنتی و فتوگرامتری تهیه شدند. نقشه تهیه شده به روش فتوگرامتری، پس از بازدید میدانی و مطابقت نوع لندفرم‌ها با طبیعت، با نقشه تهیه شده به روش رایج تهیه‌ی نقشه‌های موضوعی در کشور مقایسه گردید. برای انجام آزمون آماری به منظور ارزیابی نقشه لندفرم‌های ژئومورفولوژی تهیه شده، 100 نقطه توسط نرم‌افزار ERDAS Imagine9.2 بر روی نقشه‌های تهیه شده تعیین نموده و سپس حدود 62 نقطه از آنها با استفاده از دستگاه موقعیت‌یاب زمینی (GPS) برداشت شدند و مشخصات مربوط به هرکدام یادداشت شدند. آزمون آماری به روش Stratified Random Sampling و با استفاده از نرم‌افزار  ERDAS Imaginge 9.2 انجام یافت. براساس نتایج حاصله از آزمون آماری، میزان درصد صحت کل برای نقشه لندفرم‌های ژئومورفولوژی تهیه شده با روش فتوگرامتری تحلیلی 95 درصد و مقدار شاخص کاپا 9/0 بدست آمد. لیکن مقادیر مذکور برای نقشه تهیه شده لندفرم‌های ژئومورفولوژی که با روش رایج در کشور تهیه شده بود به ترتیب برابر 84 درصد و 76/0 بدست آمد. لندفرم فرسایش رودخانه‌ای بیشترین (صد درصد) و لندفرم فرسایش شیاری از کمترین میزان دقت کل (50 درصد) در مقایسه با سایر لندفرم‌های فرسایشی برخوردار بودند. بنابراین نقشه لندفرم‌های ژئومورفولوژی تهیه شده با روش فتوگرامتری تحلیلی به عنوان نقشه نهایی برای حوضه‌ی آبخیز هرزندچای انتخاب گردید. مقاله لیلا کاشی زنوزی  1؛ حسین سعادت2؛ محمد نامدار3 1کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران 2دانشیارپژوهشی، دانشگاه McGill کانادا 3کارشناس ارشد سنجش ازدور سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور چکیده

درون یابی Interpolation

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
درون یابی Interpolation درون یابی روش اندازه گیری یا برداشت مکانی داده ها، پدیده های طبیعی را در محیط GIS شکل می دهند. زمانی که پدیده ها به صورت نقطه ای برداشت می شوند؛ روشهای خاصی برای شکل دادن یا لایه ساختن از آنها به کار می رود که درونیابی نام دارد. در واقع به روشهای تخمین و برآورد متغیر های مجهول توسط نقاط معلوم، درون یابی یا Interpolation گفته می شود. داده هایی که به عنوان ورودی در Interpolation مورد استفاده قرار می گیرند از نوع داده های نقطه ای می باشند. در این روش ها با استفاده از نقاط معلوم، یک سطح رستری ساخته می شود. درونیابی یک نوع تحلیل ریاضی و آماری است که در این جا شرح داده می شود.

ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی)

همسایگی استان خراسان رضوی با دو کشور افغانستان و ترکمنستان، علاوه بر ایجاد تبعات فرهنگی و اقتصادی در شهرهای مرزی، آنها را با چالش‌‌های امنیتی به ویژه در بحث تقویت پدافند غیرعامل شهری مواجه ساخته است. از اساسی‌‌ترین عوامل مربوط به چالش‌‌های امنیتی در اینگونه از شهرهای مرزی، فقدان شناسایی کامل فاکتورهای جغرافیایی به ویژه مشخصات توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی در تدوین اصول و راهبردهای پدافند غیرعامل شهری می‌‌باشد. شناسایی توان‌‌ها و تنگناهای محیطی می‌تواند نقش مؤثرتری را نسبت به اصول طراحی و پدافند غیرعامل در این شهرها ایفا کند. بررسی توپوگرافیکی مناطق و شهرهای مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اگر مورد بی توجهی قرار گیرد هم توان‌های بالقوه در کاربری‌های امنیتی برای ایجاد مراکز حساس نظامی کشور مورد غفلت قرار می‌گیرد و هم آسیب پذیری جوامع انسانی و بافت کالبدی این شهرها را  در طول زمان افزایش خواهد داد.شهر زاوین در شمال استان خراسان رضوی یکی از شهرهای نزدیک به مرز این استان تلقی می‌شود که دارای ویژگی‌‌های توپوگرافیکی خاصی است.هدف اصلی این تحقیق  بررسی توان‌‌های توپوگرافیک و ژئومورفولوژیک منطقه با رویکرد پدافند غیرعامل و تحلیل چالش‌‌های امنیتی و مشکلات توپوگرافیکی محدوده مورد مطالعه با استفاده از GIS و ارائه راهبردهای مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل برای استفاده از توان‌های محیط طبیعی می‌‌باشد. از نتایج این تحقیق می‌توان به این مورد اشاره کرد که شکل‌‌گیری فرم شهری در ابعاد پراکنده و غیرمتمرکز کنونی شهر زاوین، به نحوی است  که هسته‌های سه گانه شهر از منظر پدافندی با مقاوم سازی و توانمندسازی بافت و نیز تبدیل مسیرهای خطی دسترسی به گراف شبکه‌ای در وضع موجود، قابل قبول خواهد بود. مقاله نویسندگان سیما پورهاشمی  1؛ علی اصانلو2؛ محمدرضا منصوری دانشور3؛ حمید نژاد سلیمانی4 1دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران 3دانشجوی دکترای اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان 4کارشناس ارشد ژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک

حادثه، بحران سپس جستجو، امداد و نجات چرخه‌ای است که بارها در کشوری همچون ایران تکرار می‌گردد. در این چرخه که به چرخه مدیریت بحران مشهور است، از مراحل نخستین یعنی تعیین خطرپذیری مناطق تا مراحل پس از بحران و بازیابی، با انواع داده و ستاده‌هایی مواجه‌ایم که به نوعی با مکان مرتبط هستند. گردآوری اطلاعات در مراحل پیش و پس از رخداد بحران، کار دشواری نخواهد بود، اما مادامی که جامعه در شرایط بحرانی به سر می‌برد، گردآوری اطلاعاتی همچون: حجم خسارت وارده، مناطق آسیب دیده، مناطق مستعد خطر، پراکنش خسارات، پراکنش منابع و …. بسیار سودمند و دشوار خواهد بود. از این رو در این پژوهش بر گردآوری اطلاعات در فاز واکنش مدیریت بحران تمرکز شد. در این راستا با بررسی مفهوم تله‌ژئوانفورماتیک و معماری‌های گوناگون آن، معماری از این مفهوم ارایه شد و سامانه واکنش اضطراری برای گردآوری اطلاعات در شرایط بحرانی زلزله  پیاده سازی  شد. این سامانه متشکل از چهار زیر سیستم تعیین موقعیت، گردآوری اطلاعات وضیعت موجود در مکان، ارسال و دریافت اطلاعات و ایجاد پایگاه داده و نمایش اطلاعات ارسالی است. در پایان، سامانه واکنش اضطراری طراحی شده به صورت بسته نرم‌افزاری ارائه شد. همچنین مدل این سامانه و نرم‌افزارهای آن در UML برای توسعه، توسط پژوهشگران دیگر، ارائه گشت. پس از پیاده سازی و تست این سامانه در شرایط عادی می‌توان چنین بیان نمود که، این سامانه به دلیل استفاده از فن‌آوری‌های موجود در کشور، سرعت بالای بکارگیری و پیاده‌سازی در هنگام زلزله، استفاده از فنآوری‌های عمومی همچون تلفن همراه، سادگی در بکارگیری و آموزش استفاده از آن، همچنین هزینه بسیار پایین پیاده‌سازی در شرایط کنونی بسیار مناسب و کاربردی است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این سامانه با بکارگیری توانایی پردازش کامپیوتر و فن‌آوری‌های نوین قابلیت بسیار بالایی در یاری رساندن به مدیران و خبرگان برای طراحی برنامه‌های عملیاتی و به اشتراک گزاری آن با دیگر ارگان‌ها و افراد درگیر در هنگام زلزله را دارد. مقاله نویسندگان حسنعلی فرجی سبکبار1؛ مهدی مدیری2؛ رضا آقاطاهر3؛ سیامک تقی زاده قلعه جوقی4؛ سعید رحیمی5 1دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران 2دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران 3دانش آموخته کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه تهران، ایران 4دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، ایران 5دانشجوی دکترای سنجش از دور و GIS، دانشگاه تهران، ایران

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com